Marcus PRETZELL : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 01-07-2014 / 11-04-2016 : Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon - Liige
 • 12-04-2016 / 30-04-2016 : Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed
 • 01-05-2016 / 01-07-2019 : Rahvaste ja Vabaduste Euroopa fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 01-07-2014 / 13-11-2017 : Alternative für Deutschland (Saksamaa)
 • 14-11-2017 / 01-07-2019 : Die blaue Partei (Saksamaa)

Liikmed 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Araabia poolsaare riikidega suhtlemiseks
 • 12-11-2014 / 10-04-2016 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 10-05-2016 / 04-04-2017 : Autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimiskomisjon
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

Asendusliige 

 • 01-07-2014 / 11-04-2016 : Põhiseaduskomisjon
 • 21-01-2016 / 11-04-2016 : Autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimiskomisjon
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva liidu õiguse kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimise komisjon
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Finantskuritegusid, maksudest kõrvalehoidumist ja maksustamise vältimist käsitlev erikomisjon

Parlamendi põhitegevus 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS tehisintellekti ja robootika valdkonna Euroopa tervikliku tööstuspoliitika kohta  
- IMCO_AD(2018)631809 -  
-
IMCO 
ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2021–2027 digitaalse Euroopa programm  
- IMCO_AD(2018)627039 -  
-
IMCO 
ARVAMUS isejuhtivate autode kohta Euroopa transpordisektoris  
- IMCO_AD(2018)625299 -  
-
IMCO 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Meetmed Newcastle'i haiguse tõrjeks (A8-0026/2018 - Adina-Ioana Vălean) DE  
 

. – Die Newcastle-Krankheit ist neben der Geflügelpest eine ernsthafte Bedrohung für unsere Landwirtschaft. Derartige Krankheiten machen nicht an Grenzen halt. Daher ist eine europaweite Strategie sinnvoll. Ich habe diesem Bericht zugestimmt.

Täiendava makromajandusliku finantsabi andmine Gruusiale (A8-0028/2018 - Hannu Takkula) DE  
 

. – Das monetäre Engagement der EU in Georgien ist nur in der Abhängigkeit Georgiens von Hilfsgeldern geprägt. Aber es geht nicht um Hilfe, sondern um Einfluss gegen Russland. Daher habe ich gegen den Bericht gestimmt.

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmine Saksamaa taotluse (EGF/2017/008 DE/Goodyear) alusel (A8-0061/2018 - Ingeborg Gräßle) DE  
 

. – Auch wenn falsche Förderpolitik eigentlich abzulehnen ist, habe ich diesem Antrag zugestimmt. Die Menschen baden jetzt eben genau diese Hatz der Unternehmen nach Subventionen aus. Das muss abgefedert werden.

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Küsimused Euroopa Keskpangale ning küsimused ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta 
Parlamendiliige võib esitada kirjalikult vastatavaid küsimusi Euroopa Keskpangale ning küsimusi ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta. Sellised küsimused edastatakse esmalt vastutava komisjoni esimehele. Kodukorra artiklid 140 ja 141 ning III lisa

Vastused Euroopa Keskpangale esitatud küsimustele ning küsimustele ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta 
Vastused parlamendiliikmete küsimustele, mis on esitatud Euroopa Keskpangale, ning küsimustele ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta. Kodukorra artiklid 140 ja 141 ning III lisa

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: laste kerjamise ja laste koos kerjavate täiskasvanutega viibimise keelustamise kohta  
- P8_DCL(2015)0011 - Kehtivuse kaotanud  
Richard SULÍK , Nicola CAPUTO , Branislav ŠKRIPEK , Jan ZAHRADIL , José BLANCO LÓPEZ , Martina DLABAJOVÁ , Marcus PRETZELL , Kosma ZŁOTOWSKI , Joachim STARBATTY , Ivan ŠTEFANEC  
Algatatud : 25-03-2015
Tähtaeg : 25-06-2015
Allakirjutanute arv : 104 - 07-07-2015

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon 

Deklaratsioon parlamendiliikmete osalemise kohta kutse alusel kolmandate isikute korraldatud üritustele