Bolesław G. PIECHA : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Prawo i Sprawiedliwość (Poola)

Esimees 

 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Cariforumi–ELi parlamentaarses komisjonis

Aseesimees 

 • 12-03-2018 / 12-12-2018 : Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlust käsitlev erikomisjon

Liikmed 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegatsioon Cariforumi–ELi parlamentaarses komisjonis
 • 17-09-2014 / 24-11-2014 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioonide juhtide konverents
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 08-02-2018 / 11-03-2018 : Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlust käsitlev erikomisjon

Asendusliige 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Transpordi- ja turismikomisjon
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks
 • 25-11-2014 / 18-01-2017 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
 • 03-06-2015 / 01-07-2015 : Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees
 • 19-05-2016 / 16-06-2016 : Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Transpordi- ja turismikomisjon

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega lõpetatakse aastaaegadega seotud kellakeeramine ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/84/EÜ  
- ENVI_AD(2019)631995 -  
-
ENVI 
ARVAMUS tehisintellekti ja robootika valdkonna Euroopa tervikliku tööstuspoliitika kohta  
- ENVI_AD(2018)623609 -  
-
ENVI 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2019. aasta majanduskasvu analüüsi kohta  
- ENVI_AD(2019)631843 -  
-
ENVI 
ARVAMUS Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta  
- ENVI_AD(2019)627683 -  
-
ENVI 
ARVAMUS Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta  
- ENVI_AD(2019)627699 -  
-
ENVI 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon