• Marek   JUREK  

Marek JUREK : Variraportöörina esitatud arvamus - Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Euroopa Liidu põhiõiguste harta rakendamise kohta ELi institutsioonilises raamistikus  
- LIBE_AD(2019)629460 -  
-
LIBE 
ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv digitaalse sisu üleandmise lepingutega seonduvate teatavate aspektide kohta  
- LIBE_AD(2016)582370 -  
-
LIBE 
ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju  
- AFET_AD(2015)541620 -  
-
AFET