• Bogdan Brunon   WENTA  

Bogdan Brunon WENTA : Variraportöörina esitatud arvamus - Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse tugevdamise kohta Euroopa Liidus: Euroopa Komisjoni 7. aruanne  
- CULT_AD(2018)616606 -  
-
CULT 
ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv rahapesu vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse abil  
- DEVE_AD(2017)608037 -  
-
DEVE 
ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad ringhäälinguorganisatsioonide teatavate veebiülekannete ning televisiooni- ja raadiosaadete taasedastamise suhtes kohaldatavate autoriõiguste ja nendega kaasnevate õiguste teostamise kohta  
- CULT_AD(2017)595592 -  
-
CULT 
ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asutatakse Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Amet  
- CULT_AD(2017)599567 -  
-
CULT 
ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse Euroopa elektroonilise side seadustik (uuesti sõnastatud)  
- CULT_AD(2017)595657 -  
-
CULT 
ARVAMUS Euroopa tööstuse digiteerimise kohta  
- CULT_AD(2017)593851 -  
-
CULT 
ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ eesmärgiga hoogustada heitkoguste kulutõhusat vähendamist ja investeeringuid, mis toetavad süsinikdioksiidiheite vähendamist  
- DEVE_AD(2016)578845 -  
-
DEVE