Diane JAMES : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Vaba ja Otsedemokraatliku Euroopa fraktsiooni - Liige
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed
 • 20-10-2014 / 19-11-2016 : Vaba ja Otsedemokraatliku Euroopa fraktsioon - Liige
 • 20-11-2016 / 12-12-2018 : Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed
 • 13-12-2018 / 01-07-2019 : Vaba ja Otsedemokraatliku Euroopa fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 01-07-2014 / 19-11-2016 : United Kingdom Independence Party (Ühendkuningriik)
 • 20-11-2016 / 04-02-2019 : Independent (Ühendkuningriik)
 • 05-02-2019 / 01-07-2019 : The Brexit Party (Ühendkuningriik)

Liikmed 

 • 16-07-2014 / 12-01-2015 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • 08-06-2015 / 10-04-2016 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 04-07-2016 / 18-01-2017 : Põhiseaduskomisjon
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Põhiseaduskomisjon
 • 02-02-2017 / 01-07-2019 : Petitsioonikomisjon

Asendusliige 

 • 01-07-2014 / 05-11-2014 : Julgeoleku ja kaitse allkomisjon
 • 01-07-2014 / 19-11-2016 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 24-06-2015 / 19-11-2016 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 24-06-2015 / 19-11-2016 : Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks
 • 24-06-2015 / 19-11-2016 : Delegatsioon Lõuna-Aasia riikidega suhtlemiseks
 • 11-04-2016 / 19-11-2016 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 26-01-2017 / 12-12-2018 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

Parlamendi põhitegevus 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Liidu kosmoseprogrammi ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Ameti loomine (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini) EN  
 

I voted against. I could not support an increase in a finance budget for EU space policy which will require additional contributions from the UK to the detriment of UK investment in this area.

Digitaalse Euroopa programmi kehtestamine ajavahemikuks 2021–2027 (A8-0408/2018 - Angelika Mlinar) EN  
 

I voted against. I do not support the budget implications for the UK of the EU’s digital programme.

Teatavate digiteenuste osutamisest saadud tuludelt võetava digiteenuste maksu ühine süsteem (A8-0428/2018 - Paul Tang) EN  
 

I voted against. I do not support any extension of EU Commission’s role in tax matters.

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: e-tervise kohta  
- P8_DCL(2015)0012 - Kehtivuse kaotanud  
Nicola CAPUTO , Renata BRIANO , József NAGY , Theodor Dumitru STOLOJAN , Merja KYLLÖNEN , Younous OMARJEE , Enrico GASBARRA , Mercedes BRESSO , Diane JAMES , James NICHOLSON , Simona BONAFÈ , Caterina CHINNICI , Elena GENTILE , Daniele VIOTTI , Elisabetta GARDINI , Lorenzo CESA , Michel DANTIN , Bart STAES , Alain CADEC  
Algatatud : 25-03-2015
Tähtaeg : 25-06-2015
Allakirjutanute arv : 68 - 07-07-2015

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon