Andrew LEWER : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 01-07-2014 / 08-06-2017 : Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 01-07-2014 / 08-06-2017 : Conservative Party (Ühendkuningriik)

Liikmed 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Regionaalarengukomisjon
  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kultuuri- ja hariduskomisjon
  • 14-07-2014 / 11-01-2015 : Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees
  • 19-01-2017 / 08-06-2017 : Regionaalarengukomisjon
  • 19-01-2017 / 08-06-2017 : Kultuuri- ja hariduskomisjon

Asendusliige 

  • 05-01-2015 / 08-06-2017 : Delegatsioon Mercosuri riikidega suhtlemiseks
  • 05-01-2015 / 08-06-2017 : Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS internetiühenduse kohta kasvu, konkurentsivõime ja ühtekuuluvuse suurendamiseks: Euroopa gigabitiühiskond ja 5G  
- REGI_AD(2017)597520 -  
-
REGI 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS kalalaevastike haldamise kohta äärepoolseimates piirkondades  
- REGI_AD(2017)589280 -  
-
REGI 
ARVAMUS Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli aastaaruande (2015) kohta  
- REGI_AD(2017)593948 -  
-
REGI 
ARVAMUS Euroopa Liidu finantshuvide kaitset ja pettusevastast võitlust käsitleva 2015. aasta aruande kohta  
- REGI_AD(2017)592212 -  
-
REGI 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Programmi „Kodanike Euroopa“ rakendamine (A8-0017/2017 - María Teresa Giménez Barbat) EN  
 

Today the ECR group has voted against the Implementation of the Europe for Citizens programme report.
Whilst we believe that a limited number of areas of this programme, such as European Remembrance projects highlighting important events in Member State history, or town twinning networks, have positive aspects to them and offer some added value, key issues outweigh them.
The ECR group cannot support a call to foster a shared sense of European identity and disapproves of the critical tone used in the report to refer to Eurosceptic views and the results of democratic participation when they turn out to be unfavourable to those seeking greater European Union integration. Such attitudes hamper freedom of speech and have little respect for national sovereignty. In addition, there is no evidence to justify the call for a significant increase in the programme budget, nor is there concrete evidence to support a connection between its budget and the poor success rate. Last but not least, this report's call to allow for a greater role for the European Parliament in decision-making in respect of the programme is more likely to increase the amount of taxpayers’ money going to this programme than it is to increase democratic participation.

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: ELi idapiirkondade strateegilise transporditee Via Carpathia ehituse kohta  
- P8_DCL(2016)0019 - Kehtivuse kaotanud  
Tomasz Piotr PORĘBA , Victor BOŞTINARU , Miroslav MIKOLÁŠIK , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ  
Algatatud : 07-03-2016
Tähtaeg : 07-06-2016
Allakirjutanute arv : 61 - 08-06-2016
Kirjalik deklaratsioon: ELi Karpaatia piirkonna kohta  
- P8_DCL(2015)0073 - Kehtivuse kaotanud  
Tomasz Piotr PORĘBA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Victor BOŞTINARU , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ  
Algatatud : 14-12-2015
Tähtaeg : 14-03-2016
Allakirjutanute arv : 47 - 15-03-2016
Kirjalik deklaratsioon: demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi tegevuse tõhustamise kohta Venezuelas  
- P8_DCL(2015)0063 - Kehtivuse kaotanud  
Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER  
Algatatud : 26-10-2015
Tähtaeg : 26-01-2016
Allakirjutanute arv : 64 - 27-01-2016

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon