Margot PARKER : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Vaba ja Otsedemokraatliku Euroopa fraktsiooni - Liige
  • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed
  • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Vaba ja Otsedemokraatliku Euroopa fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 01-07-2014 / 14-04-2019 : United Kingdom Independence Party (Ühendkuningriik)
  • 15-04-2019 / 01-07-2019 : The Brexit Party (Ühendkuningriik)

Liikmed 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
  • 19-01-2017 / 10-09-2017 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

Asendusliige 

  • 30-08-2017 / 01-07-2019 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Parlamendi kodukorra muudatusettepanekud (A8-0462/2018 - Richard Corbett) EN  
 

. – The UK delegation voted against the amendments to the Rules of Procedure. Whilst it is important to have transparency and ensure protection against sexual and psychological harassment, we could not support the vote in its entirety when it is calling into question the right of choice and debate within political groups and allowing larger groups to dissolve smaller groups in order for them to have their own way.

Liidu tolliseadustik: Campione d’Italia haldusüksuse ja Lugano järve Itaaliale kuuluva osa arvamine liidu tolliterritooriumi hulka (A8-0368/2018 - Jasenko Selimovic) EN  
 

. – I have voted against this legislative, first reading report. I do not agree with a harmonised Union Customs Code, as this is something Member States are capable of doing on their own. The introduction of the municipality of Campione d’Italia and the Italian waters of Lake Lugano is an expansion of the Single Market and another reason why I voted against this report.

Aastate 2019 ja 2020 kohta antavate otsetoetuste ja maaelu arengu toetuste eeskirjad (A8-0018/2019 - Czesław Adam Siekierski) EN  
 

. – We opposed this legislative report because the EU institutions should not be in the position of having to rush through technical changes to address the failings of the original legislation.

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon