Ian DUNCAN : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 01-07-2014 / 22-06-2017 : Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 01-07-2014 / 22-06-2017 : Conservative Party (Ühendkuningriik)

Aseesimees 

 • 13-10-2014 / 13-12-2016 : Delegatsioon Lõuna-Aasia riikidega suhtlemiseks

Liikmed 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegatsioon Lõuna-Aasia riikidega suhtlemiseks
 • 12-01-2015 / 17-05-2015 : Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees
 • 14-12-2016 / 22-06-2017 : Delegatsioon Šveitsi ja Norraga suhtlemiseks ning ELi–Islandi parlamentaarses ühiskomisjonis ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 19-01-2017 / 22-06-2017 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

Asendusliige 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kalanduskomisjon
 • 14-07-2014 / 04-01-2015 : Delegatsioon Mercosuri riikidega suhtlemiseks
 • 14-07-2014 / 04-01-2015 : Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimiskomisjon
 • 24-06-2016 / 22-06-2017 : Rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva liidu õiguse kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimise komisjon
 • 19-01-2017 / 22-06-2017 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 19-01-2017 / 22-06-2017 : Kalanduskomisjon

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb kalavarude ja mereökosüsteemide kaitsmist tehniliste meetmete abil ning millega muudetakse nõukogu määrusi (EÜ) nr 1967/2006, (EÜ) nr 1098/2007, (EÜ) nr 1224/2009 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) nr 1343/2011 ja (EL) nr 1380/2013 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 894/97, (EÜ) nr 850/98, (EÜ) nr 2549/2000, (EÜ) nr 254/2002, (EÜ) nr 812/2004 ja (EÜ) nr 2187/2005  
- ENVI_AD(2017)595707 -  
-
ENVI 
ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse energiamärgistuse raamistik ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2010/30/EL  
- ENVI_AD(2016)573039 -  
-
ENVI 

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: südamepuudulikkuse kohta  
- P8_DCL(2016)0110 - Kehtivuse kaotanud  
Annie SCHREIJER-PIERIK , Aldo PATRICIELLO , Cristian-Silviu BUŞOI , Sirpa PIETIKÄINEN , Andrey KOVATCHEV , Pascal ARIMONT , Marc TARABELLA , Victor NEGRESCU , Miriam DALLI , Nicola CAPUTO , Daciana Octavia SÂRBU , Karin KADENBACH , Nessa CHILDERS , Ian DUNCAN , Stelios KOULOGLOU , Monica MACOVEI , Patricija ŠULIN  
Algatatud : 24-10-2016
Tähtaeg : 24-01-2017
Allakirjutanute arv : 236 - 25-01-2017
Kirjalik deklaratsioon: üle 65aastaste seas esineva kroonilise valu kohta, mis ei ole vähivalu  
- P8_DCL(2016)0065 - Kehtivuse kaotanud  
Giovanni LA VIA , Elisabetta GARDINI , Françoise GROSSETÊTE , Gianni PITTELLA , Cristian-Silviu BUŞOI , Alessandra MUSSOLINI , Ian DUNCAN , Francisco de Paula GAMBUS MILLET , Santiago FISAS AYXELÀ , Remo SERNAGIOTTO , Mercedes BRESSO , Pavel POC  
Algatatud : 12-09-2016
Tähtaeg : 12-12-2016
Allakirjutanute arv : 136 - 13-12-2016
Kirjalik deklaratsioon: Aasia elevantide kaitse ja heaolu kohta  
- P8_DCL(2015)0062 - Kehtivuse kaotanud  
Jacqueline FOSTER , Geoffrey VAN ORDEN , Janusz WOJCIECHOWSKI , Ian DUNCAN , Renate SOMMER , Marlene MIZZI , Jeppe KOFOD , Jean LAMBERT , Keith TAYLOR , Anja HAZEKAMP , Stefan ECK  
Algatatud : 14-10-2015
Tähtaeg : 14-01-2016
Allakirjutanute arv : 87 - 15-01-2016

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon