Max ANDERSSON : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 01-07-2014 / 20-02-2019 : Miljöpartiet de gröna (Rootsi)
 • 21-02-2019 / 01-07-2019 : - (Rootsi)

Liikmed 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Õiguskomisjon
 • 14-07-2014 / 31-01-2017 : Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Õiguskomisjon

Asendusliige 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Põhiseaduskomisjon
 • 14-07-2014 / 27-03-2018 : Delegatsioon ELi–Türgi parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Šveitsi ja Norraga suhtlemiseks ning ELi–Islandi parlamentaarses ühiskomisjonis ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Põhiseaduskomisjon
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Delegatsioon Indiaga suhtlemiseks
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Finantskuritegusid, maksudest kõrvalehoidumist ja maksustamise vältimist käsitlev erikomisjon

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse õiguste ja väärtuste programm  
- JURI_AD(2018)627900 -  
-
JURI 
ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2021–2027 digitaalse Euroopa programm  
- JURI_AD(2018)627030 -  
-
JURI 
ARVAMUS isejuhtivate autode kohta Euroopa transpordisektoris  
- JURI_AD(2018)623863 -  
-
JURI 

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artikli 22 muutmine (A8-0219/2018 - Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner) SV  
 

Förslaget innebär att Europeiska Centralbanken (ECB) får tillsynsbefogenheter över centrala motparter. Miljöpartiets ledamöter är tveksamma till att ge utökade befogenheter över clearingsystem för finansiella instrument till ECB, och därför röstade vi mot förslaget som helhet. Däremot stödde vi ändringsförslag 12 och 13 eftersom dessa skulle ha begränsat det mandat ECB får för tillsyn och infört tydligare bestämmelser för när ECB får agera gentemot centrala motparter, och skulle därmed – om de antagits – ha förbättrat förslaget.

Soovitus nõukogule, komisjonile ning komisjoni asepresidendile ja kõrgele esindajale Liibüa kohta (A8-0159/2018 - Pier Antonio Panzeri) SV  
 

Även om betänkandet innehåller värdefulla rekommendationer för att hjälpa Libyen i stabiliseringsprocessen kunde vi inte stödja det i vår slutgiltiga omröstning med tanke på migrationsfrågans centrala roll i relationen mellan EU och Libyen. Betänkandet innehåller dåliga skrivningar kring migration och ger stöd för det kritiserade samarbetet med den libyska kustbevakningen som har varit involverad i många brott mot mänskliga rättigheter. Vi ställer oss kritiska till EU:s politik i denna del, som inte överensstämmer med internationella människorättsstandarder, och leder till att migranter och flyktingar med våld tvingas återvända till samma förfärliga flyktingläger i Libyen som UNHCR och andra människorättsorganisationer försöker stänga ner. Vi vill att EU granskar sitt samarbete med Libyen när det gäller migration, prioriterar evakuering av flyktinglägren och skapar fler lagliga vägar för migranter och flyktingar till EU för att motverka människosmuggling.

Presidendivalimised Venezuelas (B8-0225/2018) SV  
 

Vi valde att rösta emot resolutionen av rent formella skäl, eftersom förfarandet är i strid med parlamentets egna regelverk, bland annat artikel 156 som säger att ”förutom i de brådskande fall som avses i artiklarna 135 och 154, får en debatt eller omröstning om en text endast genomföras om texten gjorts tillgänglig för ledamöterna minst 24 timmar tidigare”. Detta riskerar att bli ett prejudikat för liknande överträdelser i framtiden. Att det ska hållas val i Venezuela har varit känt länge, varför detta inte kan ses som ett brådskande ärende.

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon