Kristina WINBERG : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Vaba ja Otsedemokraatliku Euroopa fraktsiooni - Liige
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed
 • 20-10-2014 / 02-07-2018 : Vaba ja Otsedemokraatliku Euroopa fraktsioon - Liige
 • 03-07-2018 / 01-07-2019 : Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Sverigedemokraterna (Rootsi)

Liikmed 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 14-07-2014 / 17-09-2014 : Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Mašriki riikidega suhtlemiseks
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Terrorismi käsitlev erikomisjon

Asendusliige 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Põhiseaduskomisjon
 • 14-07-2014 / 05-03-2018 : Delegatsioon Magribi riikide ja Araabia Magribi Liiduga suhtlemiseks
 • 19-01-2017 / 02-07-2018 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS direktiivi 2011/36/EL (milles käsitletakse inimkaubanduse tõkestamist ja sellevastast võitlust ning inimkaubanduse ohvrite kaitset) rakendamise kohta  
- LIBE_AD(2016)575345 -  
-
LIBE 
ARVAMUS Euroopa Komisjonile esitatud soovituste kohta seoses Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse läbirääkimistega  
- LIBE_AD(2015)546558 -  
-
LIBE 
ARVAMUS Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IX jagu – Euroopa andmekaitseinspektor  
- LIBE_AD(2015)541384 -  
-
LIBE 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Põhjalikumad arupärimised 
Põhjalikumaid kirjalikult vastatavaid arupärimisi koos aruteluga võivad Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 139 ja III lisa

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon