Soraya POST : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Feministiskt initiativ (Rootsi)

Liikmed 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Inimõiguste allkomisjon
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Kesk-Ameerika riikidega suhtlemiseks
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Inimõiguste allkomisjon

Asendusliige 

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Väliskomisjon
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Väliskomisjon

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) kohta  
- LIBE_AD(2018)625435 -  
-
LIBE 
ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta  
- LIBE_AD(2018)625438 -  
-
LIBE 
ARVAMUS kaugjuhitavate õhusõidukite süsteemide (RPA-süsteemide) ehk mehitamata õhusõidukite ohutu kasutamise kohta tsiviillennunduses  
- LIBE_AD(2015)549364 -  
-
LIBE 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiivi 2000/78/EÜ (millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel) („võrdse tööalase kohtlemise direktiiv”) kohaldamise kohta  
- LIBE_AD(2016)573202 -  
-
LIBE 
ARVAMUS soovituste kohta Euroopa Komisjonile teenustekaubanduse lepingu läbirääkimisteks  
- LIBE_AD(2015)567479 -  
-
LIBE 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Lühemad arupärimised 
Lühemaid kirjalikult vastatavaid arupärimisi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 130a ja III lisa

Põhjalikumad arupärimised 
Põhjalikumaid kirjalikult vastatavaid arupärimisi koos aruteluga võivad Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 139 ja III lisa

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

ELi ja NATO suhted (A8-0188/2018 - Ioan Mircea Paşcu) SV  
 

. – Jag röstade nej till detta förslag. Vi feminister säger nej till Nato! EU behöver inte stärka förbindelserna med Nato, tvärtom. Jag kan inte acceptera att den förlegade militarismen – den som prioriterar militära allianser, ökade utgifter för försvarsbudgetar samt leder till spänningar mellan länder – fortsätter. Som feminist och pacifist vill jag ändra EU:s säkerhetspolitik till en feministisk säkerhetspolitik som sätter mänsklig säkerhet i centrum. För en säkrare värld måste vi investera i konfliktförebyggande arbete, medling och militär nedrustning. EU ska vara ett fredsprojekt, inte ett militärt projekt.

Antisemitismi vastu võitlemine (B8-0383/2017, B8-0388/2017) EN  
 

. – For all of my life, I have been a consistent anti-racist. Combating racial hatred and prejudice is the backbone of my political struggle. It defines my political life and me. I have made an effort to speak up against all kinds of racism. However, being half-Roma and half-Jewish, contending anti-Gypsyism and anti-Semitism has been at the forefront of my personal resistance. However, I cannot bring myself to vote for a definition of anti-Semitism that puts into question free speech on the state of Israel. The tragic and complex conflict between Israelis and Palestinians in the Middle East must not be allowed to contaminate the equally important debate on anti-Semitism in Europe. Politicising the struggle against anti-Semitism will not help us unite against racism.

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: diskrimineerimise kohta spordis  
- P8_DCL(2016)0098 - Kehtivuse kaotanud  
Santiago FISAS AYXELÀ , Marc TARABELLA , Virginie ROZIÈRE , Hannu TAKKULA , Bogdan Brunon WENTA , Esteban GONZÁLEZ PONS , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Carlos ITURGAIZ , Hugues BAYET , Ivo BELET , Soraya POST , Ernest URTASUN , José BLANCO LÓPEZ , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA  
Algatatud : 12-09-2016
Tähtaeg : 12-12-2016
Allakirjutanute arv : 76 - 13-12-2016
Kirjalik deklaratsioon: segregatsiooni kaotamise kohta koolides  
- P8_DCL(2015)0060 - Kehtivuse kaotanud  
Péter NIEDERMÜLLER , Filiz HYUSMENOVA , Malin BJÖRK , Laura FERRARA , Soraya POST , Cecilia WIKSTRÖM , Damian DRĂGHICI , Barbara LOCHBIHLER , Josef WEIDENHOLZER , Miltiadis KYRKOS , Sophia in 't VELD  
Algatatud : 14-10-2015
Tähtaeg : 14-01-2016
Allakirjutanute arv : 79 - 15-01-2016

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon