Cora van NIEUWENHUIZEN : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 01-07-2014 / 25-10-2017 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 01-07-2014 / 25-10-2017 : Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Madalmaad)

Aseesimees 

 • 16-10-2014 / 25-10-2017 : Delegatsioon Indiaga suhtlemiseks

Liikmed 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegatsioon Indiaga suhtlemiseks
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjon
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjon (TAXE 2)
 • 24-06-2016 / 25-10-2017 : Rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva liidu õiguse kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimise komisjon
 • 19-01-2017 / 25-10-2017 : Majandus- ja rahanduskomisjon

Asendusliige 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 14-07-2014 / 25-10-2017 : Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees
 • 19-01-2017 / 25-10-2017 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Parlamendi põhitegevus 

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv autoriõiguste kohta digitaalsel ühtsel turul  
- ITRE_AD(2017)592363 -  
-
ITRE 
ARVAMUS Euroopa standardid – määruse (EL) nr 1025/2012 rakendamine  
- ITRE_AD(2017)595594 -  
-
ITRE 
ARVAMUS kosmosealase suutlikkuse kohta Euroopa julgeolekus ja kaitses  
- ITRE_AD(2016)575369 -  
-
ITRE 

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Korruptsioon ja inimõigused kolmandates riikides (A8-0246/2017 - Petras Auštrevičius) NL  
 

De VVD is voorstander van een harde aanpak van corruptie in ontwikkelingslanden. De VVD is echter tegen het voorstel om bedrijven te verplichten tot country-to-country reporting . Dit zorgt voor administratieve rompslomp, remt economische groei en verstoort de concurrentieverhoudingen.

ELi ja Kuuba vahelise poliitilise dialoogi ja koostöö lepingu sõlmimine (resolutsioon) (A8-0233/2017 - Elena Valenciano) NL  
 

De VVD is van mening dat de verwijzing naar de bestedingsnorm voor ontwikkelingssamenwerking (0,7 % van het bnp) niet thuishoort in de resolutie over de overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de EU en Cuba. De VVD steunt echter wel het uitgangspunt dat de Amerikaanse economische sancties tegen Cuba niet dienen te worden voortgezet, omdat activiteiten van Europese investeerders en bedrijven in Cuba hierdoor worden belemmerd. Derhalve heeft de VVD ingestemd met de resolutie over de overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de EU en Cuba.

Liiklusõnnetuste aegumistähtajad (A8-0206/2017 - Pavel Svoboda) NL  
 

Alhoewel de VVD zich in principe kan vinden in de wens om enige harmonisatie op dit onderwerp tot stand te brengen, is het gedetailleerde en concrete voorstel in dit rapport te vergaand. De VVD-delegatie heeft zich derhalve onthouden.

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Küsimused Euroopa Keskpangale ning küsimused ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta 
Parlamendiliige võib esitada kirjalikult vastatavaid küsimusi Euroopa Keskpangale ning küsimusi ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta. Sellised küsimused edastatakse esmalt vastutava komisjoni esimehele. Kodukorra artiklid 140 ja 141 ning III lisa

Vastused Euroopa Keskpangale esitatud küsimustele ning küsimustele ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta 
Vastused parlamendiliikmete küsimustele, mis on esitatud Euroopa Keskpangale, ning küsimustele ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta. Kodukorra artiklid 140 ja 141 ning III lisa

Deklaratsioonid