Hans JANSEN : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 01-07-2014 / 05-05-2015 : Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed

Liikmesriikide erakonnad 

  • 01-07-2014 / 05-05-2015 : Partij voor de Vrijheid (Madalmaad)

Liikmed 

  • 01-07-2014 / 05-05-2015 : Arengukomisjon
  • 14-07-2014 / 05-05-2015 : Delegatsioon Afganistaniga suhtlemiseks

Asendusliige 

  • 01-07-2014 / 05-05-2015 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
  • 14-07-2014 / 05-05-2015 : Delegatsioon Araabia poolsaare riikidega suhtlemiseks

Parlamendi põhitegevus 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Individuaalsed resolutsiooni ettepanekud  
Iga parlamendiliige võib esitada resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Vastuvõetavad ettepanekud edastatakse vastutavale komisjonile, kes otsustab, millist menetlust kasutada. Kodukorra artikkel 143

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: maailma kristlaste vastu suunatud genotsiidi tunnistamise kohta ning maailma kristlaste tagakiusamise ja diskrimineerimise vastase Euroopa päeva tähistama hakkamise kohta  
- P8_DCL(2015)0014 - Kehtivuse kaotanud  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Gianluca BUONANNO , Joëlle MÉLIN , Georg MAYER , Dominique BILDE , Sophie MONTEL , Marie-Christine ARNAUTU , Louis ALIOT , Hans JANSEN , Aymeric CHAUPRADE , Nicolas BAY , Mylène TROSZCZYNSKI , Sylvie GODDYN , Gerolf ANNEMANS , Jean-François JALKH , Mireille D'ORNANO , Anna ZÁBORSKÁ , Norbert ERDŐS , Aldo PATRICIELLO , Remo SERNAGIOTTO , Milan ZVER , Ignazio CORRAO , Karol KARSKI , Stanisław OŻÓG , Nicola CAPUTO , Zigmantas BALČYTIS , Daciana Octavia SÂRBU , Enrico GASBARRA  
Algatatud : 27-04-2015
Tähtaeg : 27-07-2015
Allakirjutanute arv : 112 - 28-07-2015

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon