Josu JUARISTI ABAUNZ : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 01-07-2014 / 14-12-2015 : Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon - Liige
  • 15-12-2015 / 11-01-2017 : Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon - Juhatuse liige
  • 12-01-2017 / 27-02-2018 : Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon - Juhatuse liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 01-07-2014 / 27-02-2018 : EH BILDU (Hispaania)

Liikmed 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
  • 14-07-2014 / 27-02-2018 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
  • 19-01-2017 / 05-02-2018 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

Asendusliige 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Regionaalarengukomisjon
  • 19-01-2017 / 27-02-2018 : Regionaalarengukomisjon

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Ebola kriisi kohta: õppetunnid pikemas perspektiivis ja meetmed arenguriikide tervishoiusüsteemide tõhustamiseks, et ennetada edaspidiseid kriise  
- ENVI_AD(2015)544486 -  
-
ENVI 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS puhta energia valdkonna innovatsiooni kiirendamise kohta  
- REGI_AD(2017)610699 -  
-
REGI 
ARVAMUS ELi piirkondade ja linnade rolli kohta ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 21. istungjärgul vastu võetud Pariisi kliimakokkuleppe täitmisel  
- ENVI_AD(2017)607983 -  
-
ENVI 
ARVAMUS toodete eluea pikendamise kohta: kasu tarbijatele ja äriühingutele  
- ENVI_AD(2017)595378 -  
-
ENVI 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Põhjalikumad arupärimised 
Põhjalikumaid kirjalikult vastatavaid arupärimisi koos aruteluga võivad Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 139 ja III lisa

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

ELi heitkogustega kauplemise süsteem (ELi HKS): kehtivate piirangute kohaldamise jätkamine lennutegevuse ulatuse suhtes ja ettevalmistumine üleilmse turupõhise meetme rakendamiseks alates 2021. aastast (A8-0258/2017 - Julie Girling) EN  
 

EH Bildu has voted against the Girling report on the proposal for a regulation of the EP and the Council Amending Directive2003/87/EC the EU Emission trading System (EU-ETS) to continue current limitations of scope for aviation activities and to prepare to implement a global market-based measure from 2021.
We have always criticised carbon market systems such as ETS as we consider them a patch, a temporary and false solution, as by purchasing offsets there is no limitation of emissions but commercialisation of those. In that line, we believe that the real change relies on enhancing technological innovation, concretely, on enhancing on quality and performances of engines and fuels on the one hand, as well as its local application and its subsequent application by third States.
The CORSIA scheme agreed by ICAO, is a system under which aircraft operators that are in excess of baseline emissions will be required to purchase offsets in order to achieve carbon neutrality from international civil aviation from 2021.Even if the inclusion of the aviation system is needed to fulfil the Paris Agreement without undermining the other related legislative texts within the energy climate package; we cannot agree with such a scheme; and hence we have voted against the provisional agreement and abstained on the joint statement on the outcome of the ICAO.

ELi ja Šveitsi vaheline kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteemide sidumise leping (A8-0386/2017 - Christofer Fjellner) EN  
 

EH Bildu abstained on the Fjellner report on the Agreement between the EU and the Swiss confederation on the linking of their greenhouse gas emissions trading systems
This file is linked to the agreement on the revision of the emissions trading system (ETS)-phase IV which was reached recently between the co-legislators. EH Bildu has always criticised carbon market systems such as ETS as we consider them a patch, a temporary and false solution, as by purchasing offsets there is no limitation of emissions but commercialisation of them. In that line, we believe that the real change relies on enhancing technological innovation, concretely, on enhancing quality and performance of engines and fuels on the one hand, as well as its local application and its subsequent application by third countries.
After several years of negotiations, the Commission has also finalised negotiations on linking the EU ETS with the ETS of Switzerland. The agreement sets out the institutional framework as well as the key objectives and principles for linking the two systems. It notably foresees that, once in force, participants in the EU ETS can use units from the Swiss system for compliance purposes and vice versa.
We oppose such a system, but once the system is established all parties should take part in it if it is to have an effect, hence we abstained.

ELi kodakondsuse 2017. aasta aruanne ja kodanike õiguste tugevdamine demokraatlike muutuste liidus (A8-0385/2017 - Beatriz Becerra Basterrechea) EN  
 

EH Bildu voted against the EU Citizenship Report 2017.
The report is based on a positive approach to EU citizenship and includes several good elements. However, the following paragraph (Recital G) is a red line for our coalition: ‘Whereas any unilateral change in the borders of a Member State constitutes, at the very least, a violation of Articles 2, 3.2 and 4.2 of the Treaty on the European Union, as well as jeopardising enjoyment of all the rights deriving from EU citizenship.’
From the perspective of the Basque independentist coalition, we cannot accept this statement. EH Bildu would like to highlight that the inclusion of this paragraph is an attempt to discredit the ongoing Catalan process. Moreover, it could also be argued that it is not very relevant to the main purpose of the report.
Unilateral changes in the borders of a Member State can happen as a result of a democratic exercise, as a demand of its citizens’ will. Democracy is, after all, also one of the values enshrined in Article 2 of the TEU.
MEP Josu Juaristi was co-signatory to an amendment that would have deleted this problematic recital. However, as this amendment was rejected in plenary vote, and accordingly Recital G remained, EH Bildu did not support the report.

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Individuaalsed resolutsiooni ettepanekud  
Iga parlamendiliige võib esitada resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Vastuvõetavad ettepanekud edastatakse vastutavale komisjonile, kes otsustab, millist menetlust kasutada. Kodukorra artikkel 143

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: sotsiaalse ja solidaarse majanduse kohta  
- P8_DCL(2016)0124 - Kehtivuse kaotanud  
Lynn BOYLAN , Nessa CHILDERS , Marian HARKIN , Liadh NÍ RIADA , Josu JUARISTI ABAUNZ , Matt CARTHY , Stelios KOULOGLOU , Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Martina ANDERSON , Marina ALBIOL GUZMÁN , Estefanía TORRES MARTÍNEZ , Miguel URBÁN CRESPO  
Algatatud : 30-11-2016
Tähtaeg : 01-03-2017
Allakirjutanute arv : 35 - 02-03-2017
Kirjalik deklaratsioon: Leonard Peltieri kohta  
- P8_DCL(2016)0113 - Kehtivuse kaotanud  
Lynn BOYLAN , Brian HAYES , Michèle RIVASI , Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Marina ALBIOL GUZMÁN , Josu JUARISTI ABAUNZ , Neoklis SYLIKIOTIS , Nessa CHILDERS , Paloma LÓPEZ BERMEJO , Takis HADJIGEORGIOU , Matt CARTHY , Liadh NÍ RIADA , Martina ANDERSON  
Algatatud : 24-10-2016
Tähtaeg : 24-01-2017
Allakirjutanute arv : 29 - 25-01-2017
Kirjalik deklaratsioon: ELi strateegia väljatöötamise kohta aasia vapsiku (Vespa velutina nigrithorax) jälgimiseks, kontrolli all hoidmiseks ja võimalikuks hävitamiseks  
- P8_DCL(2016)0047 - Kehtivuse kaotanud  
Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Ángela VALLINA , José BOVÉ , Eric ANDRIEU , Patrick LE HYARIC , Marco ZULLO , Josu JUARISTI ABAUNZ , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Marc TARABELLA , Paloma LÓPEZ BERMEJO , João FERREIRA , Miguel VIEGAS , Clara AGUILERA , Rosa D'AMATO  
Algatatud : 27-04-2016
Tähtaeg : 27-07-2016
Allakirjutanute arv : 72 - 28-07-2016

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon