Lampros FOUNTOULIS : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed

Liikmesriikide erakonnad 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Popular Association – Golden Dawn (Kreeka)

Liikmed 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon ELi–Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

Asendusliige 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
  • 14-07-2014 / 06-04-2016 : Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Eurojusti ja Taani vaheline kriminaalõigusalase koostöö leping (A8-0192/2019 - Claude Moraes) EL  
 

Παρά τις αντικειμενικές απαιτήσεις και τη στήριξη προς τους τυπικούς ονομαστικούς στόχους, η έκθεση αστοχεί ως προς την επίτευξη των στόχων αυτών, σε βαθμό που την καθιστά μάλλον ανεπαρκή και αναποτελεσματική.
Επιπλέον, η όποια αστυνομική και δικαστική συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και της Ένωσης πρέπει να ασκείται ανεξάρτητα, αμοιβαία, αντικειμενικά, διαφανώς, δίχως τεχνητές διακρίσεις, και με επαρκείς δικονομικές εγγυήσεις, εξυπηρετώντας τη δημόσια ασφάλεια και την εξασφάλιση ενός κράτους δικαίου και όχι αποτελώντας εργαλείο στον βωμό στείρων φεντεραλιστικών πολιτικών, όπου οι αστυνομικοί και δικαστικοί θεσμοί καλούνται εκ των υστέρων να συμμορφωθούν αμελλητί σε συστάσεις και να ανταποκριθούν στις πλημμελώς διαμορφωμένες συνθήκες αντί να τις διαμορφώνουν οι ίδιοι αρμοδίως.

Uute raskesõidukite CO2-heitenormid (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) EL  
 

Υπερψηφίζω την έκθεση A8-0354/2018, διότι προωθεί τον περιορισμό των εκπομπών ρύπων των βαρέων οχημάτων. Συνεπώς, είναι ένα πολύ θετικό βήμα στην κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών των κρατών μελών της Ευρώπης.

Keskkonnahoidllike ja energiatõhusate maanteesõidukite edendamine (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) EL  
 

Ψηφίζω παρών, διότι, παρά τις θετικές προβλέψεις της, η συγκεκριμένη έκθεση δίνει στην Επιτροπή εξουσίες ελέγχου των εκπομπών των βαρέων οχημάτων. Δυστυχώς, όμως, το ιστορικό του συγκεκριμένου θεσμού δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας όσον αφορά την αξιοπιστία του.

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: vähktõve ja esmase ennetuse kohta  
- P8_DCL(2015)0054 - Kehtivuse kaotanud  
Piernicola PEDICINI , Marco AFFRONTE , Laura AGEA , Daniela AIUTO , Tiziana BEGHIN , David BORRELLI , Fabio Massimo CASTALDO , Ignazio CORRAO , Rosa D'AMATO , Eleonora EVI , Laura FERRARA , Dario TAMBURRANO , Marco VALLI , Marco ZULLO , Rolandas PAKSAS , Nedzhmi ALI , Zigmantas BALČYTIS , Hugues BAYET , Brando BENIFEI , Mara BIZZOTTO , José BLANCO LÓPEZ , Biljana BORZAN , Lynn BOYLAN , Nicola CAPUTO , Nessa CHILDERS , Alberto CIRIO , Therese COMODINI CACHIA , Ian DUNCAN , Ismail ERTUG , Lampros FOUNTOULIS , Enrico GASBARRA , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Antanas GUOGA , Hans-Olaf HENKEL , Stelios KOULOGLOU , Valentinas MAZURONIS , Victor NEGRESCU , Momchil NEKOV , Demetris PAPADAKIS , Pavel POC , Laurenţiu REBEGA , Matteo SALVINI , Christel SCHALDEMOSE , Ivan ŠTEFANEC , Tibor SZANYI , Ivo VAJGL , Tomáš ZDECHOVSKÝ  
Algatatud : 05-10-2015
Tähtaeg : 05-01-2016
Allakirjutanute arv : 146 - 06-01-2016
Kirjalik deklaratsioon: Euroopa oliiviõlisektori ja oliivikasvatuse kaitse kohta  
- P8_DCL(2015)0031 - Kehtivuse kaotanud  
Ivan JAKOVČIĆ , Tonino PICULA , Nicola DANTI , Lampros FOUNTOULIS , Nicola CAPUTO , Franc BOGOVIČ , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Alessia Maria MOSCA , Michela GIUFFRIDA , Enrico GASBARRA , Ivo VAJGL , Marco ZULLO , Simona BONAFÈ , Nikos ANDROULAKIS , Davor Ivo STIER , Milan ZVER , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Ulrike MÜLLER , Elena GENTILE , Salvatore Domenico POGLIESE , Ivana MALETIĆ , Lara COMI , Rosa D'AMATO , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Ruža TOMAŠIĆ , Dubravka ŠUICA , Flavio ZANONATO , Alberto CIRIO , Daniela AIUTO , Marco AFFRONTE , Eva KAILI , Remo SERNAGIOTTO , Barbara MATERA  
Algatatud : 07-09-2015
Tähtaeg : 07-12-2015
Allakirjutanute arv : 101 - 08-12-2015
Kirjalik deklaratsioon: autismi kohta  
- P8_DCL(2015)0018 - Suletud, parlamendiliikmete enamus on allkirjastanud  
Nicola CAPUTO , Enrico GASBARRA , Miriam DALLI , Marian-Jean MARINESCU , Ivan JAKOVČIĆ , Renata BRIANO , Péter NIEDERMÜLLER , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Daniel BUDA , Barbara KAPPEL , Lampros FOUNTOULIS , Milan ZVER , Ivo VAJGL , Tibor SZANYI , Kostas CHRYSOGONOS , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Biljana BORZAN , Marek PLURA , José BLANCO LÓPEZ , Ivan ŠTEFANEC , Dubravka ŠUICA , Eleftherios SYNADINOS , Demetris PAPADAKIS , Igor ŠOLTES , Eduard KUKAN , Eva KAILI , Momchil NEKOV , Marlene MIZZI , Laurenţiu REBEGA , Mara BIZZOTTO , Georgios EPITIDEIOS  
Algatatud : 27-04-2015
Tähtaeg : 27-07-2015
Vastu võetud (kuupäev) : 27-07-2015
Allakirjutanute nimekiri : P8_PV(2015)09-07(ANN03)
Allakirjutanute arv : 418 - 28-07-2015

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon