Philippe LOISEAU : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed
 • 15-06-2015 / 01-07-2019 : Rahvaste ja Vabaduste Euroopa fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 01-07-2014 / 11-06-2018 : Front national (Prantsusmaa)
 • 12-06-2018 / 01-07-2019 : Rassemblement national (Prantsusmaa)

Liikmed 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Brasiilia Liitvabariigiga suhtlemiseks
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlust käsitlev erikomisjon

Asendusliige 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Transpordi- ja turismikomisjon
 • 10-09-2014 / 14-06-2015 : Delegatsioon ELi–Mehhiko parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 25-06-2015 / 18-01-2017 : Transpordi- ja turismikomisjon
 • 27-07-2015 / 01-07-2019 : Delegatsioon ELi–Mehhiko parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Transpordi- ja turismikomisjon

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse piiritusjookide määratlemist, esitlemist ja märgistamist, piiritusjookide nimetuste kasutamist muude toiduainete esitlemisel ja märgistamisel ning piiritusjookide geograafiliste tähiste kaitset  
- AGRI_AD(2017)604734 -  
-
AGRI 
ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad CE-märgisega väetisetoodete turul kättesaadavaks tegemise kohta ning muudetakse määrusi (EÜ) nr 1069/2009 ja (EÜ) nr 1107/2009  
- AGRI_AD(2017)599577 -  
-
AGRI 
ARVAMUS volituse kohta 2018. aasta eelarve projekti käsitlevateks kolmepoolseteks läbirääkimisteks  
- AGRI_AD(2017)601192 -  
-
AGRI 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi määramise kriteeriumide ja mehhanismide kehtestamist ning Eurodac-süsteemi käsitleva ELi ja Taani vahelise lepingu protokoll (A8-0196/2019 - Ignazio Corrao) FR  
 

Cet accord permettra au Danemark d’utiliser le registre Eurodac afin d’assurer un suivi des demandeurs d’asile. Ces adaptations sont importantes afin de mieux tracer les immigrés au sein de l’Union, qui peuvent parfois échapper à la surveillance de l’État qui en est responsable. J’ai donc voté pour.

Raamprogrammi „Euroopa horisont“ loomine ning selle osalemis- ja levitamiseeskirjade kehtestamine (A8-0401/2018 - Dan Nica) FR  
 

Le programme Horizon Europe remplace le programme existant Horizon 2020 concernant les financements européens relatifs à la recherche et à l’innovation. La mise en commun des efforts de recherche est logique et reste un bon moyen de parvenir à un niveau suffisant d’investissements dans les domaines stratégiques. Ce niveau est d’ailleurs nettement inférieur à celui des autres puissances d’Asie ou des États-Unis. L’Europe de la recherche est nécessaire et les apports de ces programmes sont manifestes. J’ai donc voté pour.

Raamprogrammi „Euroopa horisont“ rakendamise programm (A8-0410/2018 - Christian Ehler) FR  
 

Le programme Horizon Europe remplace le programme existant Horizon 2020 concernant les financements européens relatifs à la recherche et à l’innovation. La mise en commun des efforts de recherche est logique et reste un bon moyen de parvenir à un niveau suffisant d’investissements dans les domaines stratégiques. Ce niveau est d’ailleurs nettement inférieur à celui des autres puissances d’Asie ou des États-Unis. L’Europe de la recherche est nécessaire et les apports de ces programmes sont manifestes. J’ai donc voté pour.

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Individuaalsed resolutsiooni ettepanekud  
Iga parlamendiliige võib esitada resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Vastuvõetavad ettepanekud edastatakse vastutavale komisjonile, kes otsustab, millist menetlust kasutada. Kodukorra artikkel 143

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: äädikakärbse Drosophila suzukii kohta  
- P8_DCL(2016)0134 - Kehtivuse kaotanud  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU  
Algatatud : 12-12-2016
Tähtaeg : 12-03-2017
Allakirjutanute arv : 16 - 13-03-2017
Kirjalik deklaratsioon: Euroopa teraviljasektori toetamise kohta  
- P8_DCL(2016)0132 - Kehtivuse kaotanud  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Angelo CIOCCA , Mario BORGHEZIO , Dominique BILDE , Mylène TROSZCZYNSKI , Mireille D'ORNANO , Philippe LOISEAU , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Dominique MARTIN , Edouard FERRAND , Joëlle MÉLIN  
Algatatud : 12-12-2016
Tähtaeg : 12-03-2017
Allakirjutanute arv : 21 - 13-03-2017
Kirjalik deklaratsioon: Cydalima perspectalise kohta  
- P8_DCL(2016)0131 - Kehtivuse kaotanud  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU  
Algatatud : 12-12-2016
Tähtaeg : 12-03-2017
Allakirjutanute arv : 16 - 13-03-2017

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon