Emilian PAVEL : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 01-11-2014 / 01-07-2019 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 01-11-2014 / 01-07-2019 : Partidul Social Democrat (Rumeenia)

Liikmed 

 • 26-11-2014 / 18-01-2017 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 26-11-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks
 • 26-11-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Finantskuritegusid, maksudest kõrvalehoidumist ja maksustamise vältimist käsitlev erikomisjon

Asendusliige 

 • 24-11-2014 / 18-01-2017 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 24-11-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon ELi–Serbia parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva liidu õiguse kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimise komisjon
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm „Erasmus“ ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1288/2013  
- EMPL_AD(2018)628472 -  
-
EMPL 
ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Tööjõuamet  
- LIBE_AD(2018)623868 -  
-
LIBE 
ARVAMUS Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1288/2013 (millega luuakse „Erasmus+“: liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm ning tunnistatakse kehtetuks otsused nr 1719/2006/EÜ, nr 1720/2006/EÜ ja nr 1298/2006/EÜ) rakendamise kohta  
- EMPL_AD(2016)589123 -  
-
EMPL 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2010/13/EL audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta, et võtta arvesse muutuvat turuolukorda  
- LIBE_AD(2017)593952 -  
-
LIBE 
ARVAMUS Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi rakendamise kohta  
- EMPL_AD(2017)585729 -  
-
EMPL 
ARVAMUS teemal „Erasmus+ ja teised vahendid liikuvuse edendamiseks kutsehariduses ja -koolituses: pidevõppe lähenemisviis“  
- EMPL_AD(2016)569480 -  
-
EMPL 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Raamprogrammi „Euroopa horisont“ loomine ning selle osalemis- ja levitamiseeskirjade kehtestamine (A8-0401/2018 - Dan Nica) RO  
 

Încurajarea inovării la nivel european este fără dar și poate o prioritate majoră pentru UE. Aceasta trebuie să se realizeze în paralel cu asigurarea condițiilor de finanțare, de cercetare, dar și de diseminare a rezultatelor obținute de specialiștii europeni. Nu trebuie să uităm faptul că, la nivel global, Europa, deși lideră în anumite domenii, pare să fi rămas în urma unor state precum SUA sau China în cercetarea realizată cu privire la noile tehnologii, precum și cu materializarea acestora în afaceri de succes.
Vreau sa îl felicit pe raportor pentru munca depusă.

Õigluse ja läbipaistvuse edendamine veebipõhiste vahendusteenuste ärikasutajate jaoks (A8-0444/2018 - Christel Schaldemose) RO  
 

Instituirea unor noi modele de afaceri la nivel european este un lucru benefic pentru consumatori, dar și pentru antreprenori. Prioritatea Uniunii Europene însă trebuie să fie aceea de a promova principiile de echitate și transparență pentru furnizori de servicii intermediare online.

ELi tarbijakaitse-eeskirjade ajakohastamine ja nende täitmise parem tagamine (A8-0029/2019 - Daniel Dalton) RO  
 

Guvernul României a subliniat de doi ani de zile faptul că mulți producători occidentali inundă piețele din Europa Centrală și de Est cu produse de o calitate inferioară celor oferite în Occident. În sfârșit, Comisia Europeană a investigat faptele semnalate inclusiv de către Guvernul României, dovedindu-se, desigur, că acestea erau adevărate. Este vremea ca toți consumatorii din toate statele membre să se bucure de dreptul de a putea alege produsele dorite, având siguranța că acestea nu vor diferi calitativ de la o țară la alta.
Nu în ultimul rând, aceste practici ale unor companii occidentale ne demonstrează încă o dată cât este de important, așa cum guvernul României a susținut, să încurajăm și să sprijinim producătorii autohtoni, inclusiv prin facilitarea unui acces mai bun al acestora pe piețe.

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määruse (EL) nr 211/2011 (kodanikualgatuse kohta) mõju hindamise kohta  
- P8_DCL(2016)0087 - Kehtivuse kaotanud  
Victor NEGRESCU , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Roberta METSOLA , Michał BONI , Ivan JAKOVČIĆ , Laura FERRARA , Emilian PAVEL , Nicola CAPUTO , Tibor SZANYI , Patricija ŠULIN  
Algatatud : 12-09-2016
Tähtaeg : 12-12-2016
Allakirjutanute arv : 45 - 13-12-2016
Kirjalik deklaratsioon: krüpteerimise kohta  
- P8_DCL(2016)0073 - Kehtivuse kaotanud  
Nicola CAPUTO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Miroslav POCHE , Patricija ŠULIN , José BLANCO LÓPEZ , Emilian PAVEL , Takis HADJIGEORGIOU , Marlene MIZZI , Tibor SZANYI , Péter NIEDERMÜLLER , Momchil NEKOV , Eva MAYDELL , Brian HAYES , Maria GRAPINI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Liisa JAAKONSAARI , Lynn BOYLAN , Therese COMODINI CACHIA , Beatrix von STORCH , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Alberto CIRIO , Claudia ȚAPARDEL , Victor NEGRESCU , Barbara KAPPEL , Georgios EPITIDEIOS , Eleftherios SYNADINOS  
Algatatud : 12-09-2016
Tähtaeg : 12-12-2016
Allakirjutanute arv : 56 - 13-12-2016
Kirjalik deklaratsioon: USAga täieliku vastastikuse viisavabaduse saavutamise kohta  
- P8_DCL(2016)0058 - Kehtivuse kaotanud  
Momchil NEKOV , Demetris PAPADAKIS , Bogdan Brunon WENTA , Takis HADJIGEORGIOU , Emilian PAVEL , Nicola CAPUTO , Norica NICOLAI , Tonino PICULA , Marek PLURA , Jozo RADOŠ , Ivan JAKOVČIĆ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ  
Algatatud : 06-06-2016
Tähtaeg : 06-09-2016
Allakirjutanute arv : 66 - 07-09-2016

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon 

Deklaratsioon parlamendiliikmete osalemise kohta kutse alusel kolmandate isikute korraldatud üritustele