James NICHOLSON : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 01-07-2014 / 13-10-2014 : Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon - Liige
 • 14-10-2014 / 12-12-2016 : Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon - Juhatuse liige
 • 13-12-2016 / 15-01-2017 : Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon - Juhatuse liige
 • 16-01-2017 / 08-02-2017 : Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon - Juhatuse liige
 • 09-02-2017 / 04-07-2017 : Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon - Juhatuse liige
 • 04-07-2017 / 04-07-2017 : Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon - Liige
 • 05-07-2017 / 03-07-2018 : Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon - Juhatuse liige
 • 04-07-2018 / 01-07-2019 : Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon - Juhatuse liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Ulster Unionist Party (Ühendkuningriik)

Aseesimees 

 • 11-05-2017 / 01-07-2019 : Delegatsioon Lõuna-Aasia riikidega suhtlemiseks

Liikmed 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
 • 14-07-2014 / 13-12-2016 : Delegatsioon ELi–Mehhiko parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 14-07-2014 / 13-12-2016 : Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees
 • 14-12-2016 / 10-05-2017 : Delegatsioon Lõuna-Aasia riikidega suhtlemiseks
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

Asendusliige 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Kagu-Aasia riikide ja Kagu-Aasia Rahvaste Assotsiatsiooniga (ASEAN) suhtlemiseks
 • 16-09-2014 / 18-01-2017 : Regionaalarengukomisjon
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Regionaalarengukomisjon

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus uuendtoidu kohta  
- A8-0046/2014 -  
-
ENVI 

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta  
- AGRI_AD(2018)623919 -  
-
AGRI 
ARVAMUS soovituse kohta nõukogule kavandatavate läbirääkimisvolituste andmiseks kaubandusläbirääkimiste pidamiseks Uus-Meremaaga  
- AGRI_AD(2017)608081 -  
-
AGRI 
ARVAMUS ressursitõhususe algatuse ning toidu raiskamise vähendamise ja toiduohutuse suurendamise kohta  
- AGRI_AD(2017)595767 -  
-
AGRI 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega lõpetatakse aastaaegadega seotud kellakeeramine  
- AGRI_AD(2019)630764 -  
-
AGRI 
ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse ELi WTO loendis sisalduvate tariifikvootide jaotamist pärast Ühendkuningriigi väljaastumist liidust ja millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 32/2000  
- AGRI_AD(2018)623916 -  
-
AGRI 
ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamise kohta  
- AGRI_AD(2018)623923 -  
-
AGRI 

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Euroopa meega hommikusöögi ja ülemaailmse mesilaste päeva kohta  
- P8_DCL(2016)0033 - Kehtivuse kaotanud  
Franc BOGOVIČ , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Mairead McGUINNESS , Marijana PETIR , Sofia RIBEIRO , James NICHOLSON , Françoise GROSSETÊTE , Ivan JAKOVČIĆ , Elisabeth KÖSTINGER , Albert DESS , Paolo DE CASTRO , Bronis ROPĖ , Rosa D'AMATO , Milan ZVER , Romana TOMC , Igor ŠOLTES , Tanja FAJON , Ivo VAJGL , Jozo RADOŠ , Frédérique RIES , György HÖLVÉNYI , Mark DEMESMAEKER , Pavel POC , Anneli JÄÄTTEENMÄKI , Kateřina KONEČNÁ , Giovanni LA VIA , Benedek JÁVOR , Karl-Heinz FLORENZ , Bart STAES , Jo LEINEN , Sirpa PIETIKÄINEN , Vladimir URUTCHEV , Norbert ERDŐS , Annie SCHREIJER-PIERIK , Marc TARABELLA , Nicola CAPUTO , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Viorica DĂNCILĂ , Renata BRIANO , Mihai ŢURCANU , Miroslav POCHE  
Algatatud : 11-04-2016
Tähtaeg : 11-07-2016
Allakirjutanute arv : 224 - 12-07-2016
Kirjalik deklaratsioon: kuuldeaparaatide kättesaadavuse kohta  
- P8_DCL(2015)0069 - Kehtivuse kaotanud  
Renate SOMMER , Peter LIESE , Ádám KÓSA , Françoise GROSSETÊTE , Giovanni LA VIA , Dame Glenis WILLMOTT , Pavel POC , James NICHOLSON , Stefan ECK , Gesine MEISSNER  
Algatatud : 02-12-2015
Tähtaeg : 02-03-2016
Allakirjutanute arv : 87 - 03-03-2016
Kirjalik deklaratsioon: e-tervise kohta  
- P8_DCL(2015)0012 - Kehtivuse kaotanud  
Nicola CAPUTO , Renata BRIANO , József NAGY , Theodor Dumitru STOLOJAN , Merja KYLLÖNEN , Younous OMARJEE , Enrico GASBARRA , Mercedes BRESSO , Diane JAMES , James NICHOLSON , Simona BONAFÈ , Caterina CHINNICI , Elena GENTILE , Daniele VIOTTI , Elisabetta GARDINI , Lorenzo CESA , Michel DANTIN , Bart STAES , Alain CADEC  
Algatatud : 25-03-2015
Tähtaeg : 25-06-2015
Allakirjutanute arv : 68 - 07-07-2015

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon