Marietta GIANNAKOU : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Juhatuse liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Nea Demokratia (Kreeka)

Liikmed 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Väliskomisjon
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Inimõiguste allkomisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : 2013. aasta järgse jätkusuutliku Euroopa Liidu poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite erikomisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Väliskomisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Inimõiguste allkomisjon
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooni ja rahapesu tõkestamise erikomisjon

Asendusliige 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Põhiseaduskomisjon
 • 16-09-2009 / 31-01-2012 : Delegatsioon Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Serbia, Montenegro ning Kosovoga suhtlemiseks
 • 08-10-2009 / 11-10-2009 : Finants-, majandus- ja sotsiaalkriisi erikomisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Põhiseaduskomisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Julgeoleku ja kaitse allkomisjon
 • 01-02-2012 / 30-06-2014 : Delegatsioon ELi–Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Eriaruanne nr 6/2012 (2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine) – „Euroopa Liidu abi Küprose türgi kogukonnale” (vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 287 lõike 4 teisele lõigule)  
- AFET_AD(2012)498035 -  
-
AFET 
ARVAMUS Vahearuanne mitmeaastase finantsraamistiku 2014−2020 heakskiitmise menetluse positiivse lõpptulemuse saavutamise huvides  
- AFET_AD(2012)491206 -  
-
AFET 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus liikmesriikide ja kolmandate riikide valitsuste vahelisi energiakokkuleppeid käsitleva teabevahetuse mehhanismi loomise kohta  
- AFET_AD(2012)478667 -  
-
AFET 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 seoses Euroopa tasandi erakondade rahastamisega  
- AFCO_AD(2013)507930 -  
-
AFCO 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2014–2020 programm „Kodanike Euroopa”  
- AFCO_AD(2012)492702 -  
-
AFCO 
ARVAMUS ELi vastastikuse kaitse klausli ja solidaarsusklausli poliitiline ja rakendusmõõde  
- AFCO_AD(2012)496318 -  
-
AFCO 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Aumõrvade ärahoidmine  
- P7_DCL(2010)0027 - Kehtivuse kaotanud  
Theodoros SKYLAKAKIS , Marietta GIANNAKOU  
Algatatud : 19-04-2010
Tähtaeg : 09-09-2010
Allakirjutanute arv : 85 - 09-09-2010

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon