Lieve WIERINCK : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 04-05-2016 / 01-07-2019 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 04-05-2016 / 01-07-2019 : Open Vlaamse Liberalen en Democraten (Belgia)

Liikmed 

  • 09-05-2016 / 18-01-2017 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
  • 09-05-2016 / 01-07-2019 : Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Asendusliige 

  • 04-05-2016 / 18-01-2017 : Majandus- ja rahanduskomisjon
  • 04-05-2016 / 01-07-2019 : Delegatsioon Kagu-Aasia riikide ja Kagu-Aasia Rahvaste Assotsiatsiooniga (ASEAN) suhtlemiseks
  • 09-05-2016 / 04-04-2017 : Autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimiskomisjon
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Majandus- ja rahanduskomisjon

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus tervisetehnoloogia hindamise kohta ning millega muudetakse direktiivi 2011/24/EL  
- ITRE_AD(2018)620890 -  
-
ITRE 
ARVAMUS antimikroobikumiresistentsuse vastu võitlemiseks ette nähtud ELi terviseühtsuse tegevuskava kohta  
- ITRE_AD(2018)613604 -  
-
ITRE 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS detsentraliseeritud asutuste üle parlamendi kontrolli tagavate õigusnormide ja ühisavalduse rakendamise kohta  
- ECON_AD(2018)628399 -  
-
ECON 
ARVAMUS diferentseeritud integratsiooni kohta  
- ECON_AD(2018)627770 -  
-
ECON 
ARVAMUS plokiahela ja tulevikule orienteeritud kaubanduspoliitika kohta  
- ITRE_AD(2018)623833 -  
-
ITRE 

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Eurojusti ja Taani vaheline kriminaalõigusalase koostöö leping (A8-0192/2019 - Claude Moraes) EN  
 

. – I voted in favour, considering the interests of both parties to establish close and dynamic cooperation to meet the present and future challenges posed by serious crime, particularly organised crime and terrorism, and to facilitate the coordination of investigations and prosecutions covering the territory of Denmark and one or more of the other Member States of the European Union.

Euroopa Kaitsefond (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) EN  
 

. – I voted in favour. The European Defence Fund has the potential to enhance EU integration in this field, while helping EU Member States spend taxpayers’ money more efficiently by reducing duplication. We need a European Union that protects and defends its citizens. Enhanced collaboration on research in defence and the joint development of capabilities will help to secure the EU’s strategic autonomy and the competitiveness of our industries.

InvestEU (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) EN  
 

. – I voted in favour. The InvestEU Programme will bring together under one roof the multitude of EU financial instruments currently available to support investment in the EU. This will make funding for investment projects in Europe simpler, more efficient and more flexible. The InvestEU Fund will be market-based and demand-driven. By crowding-in private investors, it will help achieve the EU’s ambitious goals in sustainability, scientific excellence and economic growth.

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Küsimused Euroopa Keskpangale ning küsimused ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta 
Parlamendiliige võib esitada kirjalikult vastatavaid küsimusi Euroopa Keskpangale ning küsimusi ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta. Sellised küsimused edastatakse esmalt vastutava komisjoni esimehele. Kodukorra artiklid 140 ja 141 ning III lisa

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon