Jakop DALUNDE : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 07-06-2016 / 01-07-2019 : Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 07-06-2016 / 01-07-2019 : Miljöpartiet de gröna (Rootsi)

Liikmed 

 • 04-07-2016 / 18-01-2017 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 04-07-2016 / 10-09-2017 : Delegatsioon ELi–Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis
 • 04-07-2016 / 11-09-2017 : Delegatsioon ELi-Moldova parlamentaarses assotsieerimiskomitees
 • 04-07-2016 / 11-09-2017 : Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 03-07-2017 / 01-07-2019 : Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees

Asendusliige 

 • 07-06-2016 / 18-01-2017 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Transpordi- ja turismikomisjon
 • 16-02-2017 / 01-07-2019 : Väliskomisjon
 • 20-06-2017 / 01-07-2019 : Delegatsioon Mašriki riikidega suhtlemiseks

Parlamendi põhitegevus 

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Euroopa Lennundusohutusameti (EASA) 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta  
- TRAN_AD(2018)613585 -  
-
TRAN 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS ühisettevõtte SESAR 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta  
- TRAN_AD(2019)630391 -  
-
TRAN 
ARVAMUS Euroopa Lennundusohutusameti (EASA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta  
- TRAN_AD(2019)630389 -  
-
TRAN 
ARVAMUS Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid  
- TRAN_AD(2019)629640 -  
-
TRAN 

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artikli 22 muutmine (A8-0219/2018 - Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner) SV  
 

Förslaget innebär att Europeiska Centralbanken (ECB) får tillsynsbefogenheter över centrala motparter. Miljöpartiets ledamöter är tveksamma till att ge utökade befogenheter över clearingsystem för finansiella instrument till ECB, och därför röstade vi mot förslaget som helhet. Däremot stödde vi ändringsförslag 12 och 13 eftersom dessa skulle ha begränsat det mandat ECB får för tillsyn och infört tydligare bestämmelser för när ECB får agera gentemot centrala motparter, och skulle därmed – om de antagits – ha förbättrat förslaget.

Maakasutusest, maakasutuse muutusest ja metsandusest pärinevate kasvuhoonegaaside heidete ja nende gaaside sidumise lisamine 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistikku (A8-0262/2017 - Norbert Lins) SV  
 

Förslaget innebär att en referensnivå för skogsbruk sätts med data för perioden 2000–2012 istället för 1990–2009 som kommissionen vill ha. Det är en period som ligger mer i närtid och därmed är bättre jämförbar med dagens skogsbruk och kolsänkor. Det är också en period för vilken det finns mer tillförlitlig och jämförbar data för EU som helhet. Ändringen innebär också att alla delar och olika metoder inom skogsbruksförvaltning givet basperioden ingår för att bestämma referensnivåer inom skogsbruket och inte enbart skoglig intensitet (tillväxt) som kommissionen föreslagit.

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon