John PROCTER : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 17-11-2016 / 01-07-2019 : Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 17-11-2016 / 01-07-2019 : Conservative Party (Ühendkuningriik)

Liikmed 

  • 14-12-2016 / 01-07-2019 : Delegatsioon ELi–Montenegro parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kultuuri- ja hariduskomisjon
  • 24-10-2017 / 01-07-2019 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

Asendusliige 

  • 14-12-2016 / 18-01-2017 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
  • 14-12-2016 / 01-07-2019 : Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Parlamendi põhitegevus 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kultuuriväärtuste impordi kohta  
- CULT_AD(2018)616832 -  
-
CULT 
ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ seoses raamatute, ajalehtede ja perioodikaväljaannete suhtes kohaldatavate käibemaksumääradega  
- CULT_AD(2017)601090 -  
-
CULT 

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon