Jan Marinus WIERSMA : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon - Aseesimees

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Partij van de Arbeid (Madalmaad)

Liikmed 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Välisasjade komisjon
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kaitse- ja julgeoleku allkomisjon
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Delegatsioon ELi-Rumeenia parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegatsioon ELi-Moldova parlamentaarses koostöökomisjonis
 • 19-01-2006 / 14-02-2007 : LKA poolt kinnipeetavate transpordiks ja ebaseaduslikuks kinnipidamiseks Euroopa riikide väidetava kasutamise uurimise ajutine komisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Välisasjade komisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kaitse- ja julgeoleku allkomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Väliskomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kaitse ja julgeoleku allkomisjon
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Kagu-Euroopa riikidega suhtlemiseks

Asendusliige 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Transpordi- ja turismikomisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Transpordi- ja turismikomisjon
 • 31-01-2007 / 04-09-2007 : Transpordi- ja turismikomisjon
 • 05-09-2007 / 13-07-2009 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Profiilide koostamise probleem, eriti etnilise päritolu ja rassi alusel, terrorismivastase võitluse, õiguskaitse, sisserände ning tolli- ja piirikontrolli valdkonnas  
- AFET_AD(2009)412266 -  
-
AFET 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Moldova Vabariigi vahelise riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtmislepingu sõlmimise kohta  
- AFET_AD(2007)396427 -  
-
AFET 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Moldova Vabariigi vahelise lühiajaliste viisade väljastamise lihtsustamise lepingu sõlmimise kohta  
- AFET_AD(2007)396426 -  
-
AFET 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Noortevastaste heliaparaatide turustamise ja kasutamise keelustamine  
- P6_DCL(2008)0040 - Kehtivuse kaotanud  
Benoît HAMON , Baroness Sarah LUDFORD , Jan Marinus WIERSMA , Alain HUTCHINSON , Pierre PRIBETICH  
Algatatud : 07-05-2008
Tähtaeg : 09-09-2008
Allakirjutanute arv : 77 - 10-09-2008

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.