Ralph PACKET : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 22-11-2018 / 01-07-2019 : Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 22-11-2018 / 01-07-2019 : Nieuw-Vlaamse Alliantie (Belgia)

Liikmed 

  • 28-11-2018 / 01-07-2019 : Majandus- ja rahanduskomisjon
  • 28-11-2018 / 01-07-2019 : Delegatsioon Kagu-Aasia riikide ja Kagu-Aasia Rahvaste Assotsiatsiooniga (ASEAN) suhtlemiseks

Asendusliige 

  • 27-11-2018 / 01-07-2019 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
  • 27-11-2018 / 01-07-2019 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
  • 27-11-2018 / 01-07-2019 : Delegatsioon Indiaga suhtlemiseks

Parlamendi põhitegevus 

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ühtse turu, ettevõtete, sealhulgas väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime ja Euroopa statistika programm ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 99/2013, (EL) nr 1287/2013, (EL) nr 254/2014, (EL) nr 258/2014, (EL) nr 652/2014 ja (EL) nr 2017/826  
- ECON_AD(2018)628583 -  
-
ECON 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta  
- ECON_AD(2019)629651 -  
-
ECON 
ARVAMUS Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta  
- ECON_AD(2019)629653 -  
-
ECON 
ARVAMUS Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta  
- ECON_AD(2019)629654 -  
-
ECON 

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Kalavarude ja mereökosüsteemide kaitsmine tehniliste meetmete abil (A8-0381/2017 - Gabriel Mato) NL  
 

De N-VA-delegatie verwelkomt de modernisering van de technische maatregelen ter uitvoering van het hervormde gemeenschappelijk visserijbeleid, en in het bijzonder de meer regionalistische aanpak die de lidstaten in staat stelt maatwerk te gebruiken voor de visserij in hun gebied.
De N-VA steunt het compromis dat een definitief verbod op pulsvisserij doorvoert vanaf juli 2021 en de mogelijkheid die het lidstaten biedt om dit al eerder te doen binnen de twaalfmijlszone. Ze betreurt dat tijdens de overgangsregeling een deel van de Nederlandse vloot de techniek nog mag gebruiken. Deze techniek heeft nog niet bewezen dat ze niet schadelijk is voor de visbestanden. Onze Vlaamse vissers hebben het recht om op een eerlijke manier hun boterham te verdienen en mogen niet het slachtoffer worden van de oneerlijke concurrentie met Nederlandse vissers.

2020. aasta tulude ja kulude eelarvestus – I jagu – Euroopa Parlament (A8-0182/2019 - Vladimír Maňka) NL  
 

De N-VA stemt tegen de resolutie met de raming van de uitgaven en ontvangsten van het Europees Parlement voor 2020. Met 2 050 miljard euro komen de uitgaven voor het eerst uit boven de 2 miljard euro, een stijging van 2,68 % ten opzichte van 2019. Vorig jaar werden, omwille van het verkiezingsjaar, de kosten nog net onder 2 miljard euro gehouden. Hoewel een deel van de extra uitgaven onvermijdelijk is aangezien ze gekoppeld zijn aan een index worden er kansen gemist om te besparen en over te gaan naar een transparantere werking. Zo wordt er in 2020 voor politieke partijen en stichtingen in totaal 63 miljoen euro voorzien, een stijging met meer dan 13 miljoen euro ten opzichte van 2018, het vorige niet-verkiezingsjaar. De N-VA wil de steun aan Europese politieke partijen en stichtingen liever geheel afschaffen. Partijen krijgen reeds steun in hun eigen lidstaat/regio waar ze dichtbij hun kiezer staan.

Raport finantskuritegude, maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise kohta (A8-0170/2019 - Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer) NL  
 

De N-VA wil financiële misdrijven, belastingontduiking en agressieve belastingontwijking keihard aanpakken. Dit kan door de samenwerking en informatie-uitwisseling op alle gebieden tussen de vele betrokken autoriteiten te verbeteren. We zijn ook blij dat de laatste jaren een zeer grote stap vooruit is gezet in de internationale samenwerking binnen de OESO en waar noodzakelijk binnen de EU.
Een aantal aanbevelingen uit dit TAXE 3-verslag zijn voor ons echter onaanvaardbaar. Bijvoorbeeld de invoering van de CCCTB en het voorstel om over te gaan op een gekwalificeerde meerderheid van stemmen (QMV) inzake fiscaliteit lijken ons overbodig en onwenselijk. Dit verklaart onze onthouding.

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon