Fernand LE RACHINEL : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 22-10-2004 / 14-01-2007 : Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed
 • 15-01-2007 / 13-11-2007 : fraktsioon Identiteet, Traditsioon, Suveräänsus - Liige
 • 14-11-2007 / 13-07-2009 : Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed

Liikmesriikide erakonnad 

 • 22-10-2004 / 18-03-2009 : Front national (Prantsusmaa)
 • 19-03-2009 / 13-07-2009 : Parti de la France (Prantsusmaa)

Liikmed 

 • 18-11-2004 / 14-01-2007 : Transpordi- ja turismikomisjon
 • 18-11-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Korea poolsaarega suhtlemiseks
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Transpordi- ja turismikomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Transpordi- ja turismikomisjon
 • 14-03-2007 / 14-03-2007 : Delegatsioon Korea poolsaarega suhtlemiseks
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Austraalia ja Uus-Meremaaga suhtlemiseks

Asendusliige 

 • 09-11-2004 / 14-01-2007 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Mašreki riikidega suhtlemiseks
 • 12-09-2007 / 10-02-2008 : Delegatsioon ELi-Moldova parlamentaarses koostöökomisjonis

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 4056/86, millega nähakse ette üksikasjalikud eeskirjad asutamislepingu artiklite 85 ja 86 rakendamiseks meretranspordis, ja muudetakse määrust (EÜ) nr 1/2003 seoses selle rakendusala laiendamisega kabotaažile ja rahvusvahelistele trampteenustele  
- TRAN_AD(2006)371856 -  
-
TRAN 

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Amortiseerunud laevade käitlemine ja lammutamine  
- P6_DCL(2006)0025 - Kehtivuse kaotanud  
Fernand LE RACHINEL  
Algatatud : 26-04-2006
Tähtaeg : 26-07-2006
Allakirjutanute arv : 27 - 26-07-2006

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.