Sylvie GODDYN : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed
 • 15-06-2015 / 19-10-2018 : Rahvaste ja Vabaduste Euroopa fraktsioon - Liige
 • 20-10-2018 / 01-07-2019 : Vaba ja Otsedemokraatliku Euroopa fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 01-07-2014 / 11-06-2018 : Front national (Prantsusmaa)
 • 12-06-2018 / 28-11-2018 : Rassemblement national (Prantsusmaa)
 • 29-11-2018 / 30-11-2018 : Indépendant (Prantsusmaa)
 • 01-12-2018 / 01-07-2019 : Debout la France (Prantsusmaa)

Liikmed 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Petitsioonikomisjon
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Indiaga suhtlemiseks
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kalanduskomisjon

Asendusliige 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Kalanduskomisjon
 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
 • 10-09-2014 / 14-06-2015 : Delegatsioon ELi-Moldova parlamentaarses assotsieerimiskomitees
 • 25-06-2015 / 08-11-2015 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
 • 27-07-2015 / 01-07-2019 : Delegatsioon ELi-Moldova parlamentaarses assotsieerimiskomitees

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 508/2014  
- ENVI_AD(2018)627712 -  
-
ENVI 
ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse sadama vastuvõtuseadmeid ja -rajatisi laevajäätmete üleandmiseks ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/59/EÜ ning muudetakse direktiivi 2009/16/EÜ ja direktiivi 2010/65/EL  
- ENVI_AD(2018)622225 -  
-
ENVI 
ARVAMUS Euroopa liikuvuse tegevuskava kohta, mis käsitleb liikuvuse tulevikku ELis  
- ENVI_AD(2018)617993 -  
-
ENVI 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Côte d’Ivoire’i ja ELi vaheline kalandusalane partnerlusleping (2018–2024) (A8-0030/2019 - João Ferreira) FR  
 

Cet accord de pêche est avantageux pour les flottes européennes, en particulier pour les flottes thonières françaises, espagnoles et portugaises.
Il permettra en effet à 28 thoniers senneurs et 8 palangriers de pêcher dans la ZEE ivoirienne. En contrepartie, l'Union européenne versera 682 000 euros par an à la Côte d’Ivoire, dont une partie servira à développer les infrastructures de ce pays.
Cette aide est d’autant plus importante qu’Abidjan est l’un des principaux ports de débarquement de l’Afrique de l’Ouest, avec 100 000 tonnes par an environ. C’est aussi un lieu de transformation très important, avec une industrie de la conserverie de thon qui est vitale pour ce pays.
J’ai donc voté en faveur de cet accord.

ELi–Maroko säästva kalapüügi partnerlusleping (A8-0027/2019 - Alain Cadec) FR  
 

L’accord avec le Maroc est important car il permettra à près de 130 navires européens de pêcher dans les eaux de ce pays.
En contrepartie, l’Union européenne versera 52,2 millions d'euros par an. De même, le nombre de marins marocains à bord des navires de l’Union européenne sera augmenté.
Critiqué parce qu’il inclut le Sahara Occidental, cet accord fait vivre 141 entreprises de transformation sur ce territoire, entreprises qui emploient directement ou indirectement environ 90.000 personnes.
Au-delà de la pêche, cet accord renforce nos liens avec le Maroc dont le partenariat est de plus en plus indispensable pour lutter contre le terrorisme et l’immigration clandestine. Le Maroc est aussi l’un des derniers pays avec lequel la France entretient un commerce excédentaire.
J’ai donc voté cet accord car il va clairement dans le sens des intérêts de la France.

Põhja-Jäämere keskosas reguleerimata avamerekalapüügi vältimist käsitlev kokkulepe (A8-0016/2019 - Norica Nicolai) FR  
 

Cet accord vise à prévenir la pêche non réglementée en haute mer dans l’océan Arctique central.
Il a pour principal mérite d’éviter des conflits entre les puissances concernées si cette zone devenait exploitable pour la pêche.
En attendant, le Canada, la Chine, le Danemark, l’Islande, le Japon, la République de Corée, la Norvège, la Russie, les États-Unis et les États membres de l’Union européenne ont convenu d’interdire préventivement la pêche dans cette zone.
Je note également avec intérêt que des recherches seront prévues pour évaluer les ressources disponibles. Ces recherches seront cruciales car l’Arctique est le lieu d’un grand chambardement au niveau de la biodiversité.
J’ai donc voté en faveur de cet accord.

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Individuaalsed resolutsiooni ettepanekud  
Iga parlamendiliige võib esitada resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Vastuvõetavad ettepanekud edastatakse vastutavale komisjonile, kes otsustab, millist menetlust kasutada. Kodukorra artikkel 143

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: äädikakärbse Drosophila suzukii kohta  
- P8_DCL(2016)0134 - Kehtivuse kaotanud  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU  
Algatatud : 12-12-2016
Tähtaeg : 12-03-2017
Allakirjutanute arv : 16 - 13-03-2017
Kirjalik deklaratsioon: Cydalima perspectalise kohta  
- P8_DCL(2016)0131 - Kehtivuse kaotanud  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU  
Algatatud : 12-12-2016
Tähtaeg : 12-03-2017
Allakirjutanute arv : 16 - 13-03-2017
Kirjalik deklaratsioon: toidu lisaainete E 249 ja E 250 kohta  
- P8_DCL(2016)0125 - Kehtivuse kaotanud  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU  
Algatatud : 30-11-2016
Tähtaeg : 01-03-2017
Allakirjutanute arv : 19 - 02-03-2017

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon