Graham WATSON : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 14-07-2009 / 19-07-2009 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Liige
 • 20-07-2009 / 30-06-2014 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Juhatuse liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Liberal Democrats Party (Ühendkuningriik)

Esimees 

 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Indiaga suhtlemiseks

Liikmed 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Väliskomisjon
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegatsioon Indiaga suhtlemiseks
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks
 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioonide juhtide konverents
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Väliskomisjon

Asendusliige 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kalanduskomisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Kagu-Aasia riikide ja Kagu-Aasia Rahvaste Assotsiatsiooniga (ASEAN) suhtlemiseks
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Indoneesia Vabariigi vahelise laiahaardelise partnerluse ja koostöö raamlepingu sõlmimise kohta seoses tagasivõtmisega seotud küsimustega  
- AFET_AD(2014)526352 -  
-
AFET 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Üleeuroopalise linnapeade päeva väljakuulutamise kohta  
- P7_DCL(2014)0006 - Kehtivuse kaotanud  
Oldřich VLASÁK , Vladimír MAŇKA , Jan OLBRYCHT , Lambert van NISTELROOIJ , Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID , Peter SIMON , Sir Graham WATSON , Manfred WEBER , Peter ŠŤASTNÝ , Anna ZÁBORSKÁ , Roberts ZĪLE  
Algatatud : 16-01-2014
Tähtaeg : 16-04-2014
Allakirjutanute arv : 39 - 17-04-2014
Kirjalik deklaratsioon: Euroopa projekti vastu olevate liikumiste natsionalismi, antisemitismi ja muude etnilise sallimatuse vormide oht  
- P7_DCL(2013)0015 - Kehtivuse kaotanud  
Boris ZALA , Elmar BROK , Rebecca HARMS , Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA , Eduard KUKAN , Olga SEHNALOVÁ , Marek SIWIEC , Hannu TAKKULA , Indrek TARAND , Sir Graham WATSON , Cecilia WIKSTRÖM  
Algatatud : 07-10-2013
Tähtaeg : 07-01-2014
Allakirjutanute arv : 150 - 08-01-2014
Kirjalik deklaratsioon: Noorte ja eakate eurooplaste aitamine töökoha leidmisel  
- P7_DCL(2010)0039 - Kehtivuse kaotanud  
Corina CREȚU , Daciana Octavia SÂRBU , Sir Graham WATSON  
Algatatud : 05-05-2010
Tähtaeg : 09-09-2010
Allakirjutanute arv : 81 - 09-09-2010

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon