Klaus-Heiner LEHNE : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 14-07-2009 / 20-07-2009 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige
 • 21-07-2009 / 28-02-2014 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Juhatuse liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 14-07-2009 / 28-02-2014 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Saksamaa)

Esimees 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Õiguskomisjon
 • 08-09-2009 / 18-01-2012 : Komisjonide esimeeste konverents
 • 25-01-2012 / 28-02-2014 : Õiguskomisjon
 • 01-02-2012 / 28-02-2014 : Komisjonide esimeeste konverents

Liikmed 

 • 16-07-2009 / 07-09-2009 : Komisjonide esimeeste konverents
 • 16-09-2009 / 28-02-2014 : Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks
 • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Õiguskomisjon
 • 25-01-2012 / 31-01-2012 : Komisjonide esimeeste konverents

Asendusliige 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 16-09-2009 / 22-10-2012 : Delegatsioon Iraagiga suhtlemiseks
 • 19-01-2012 / 08-02-2012 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 09-02-2012 / 28-02-2014 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 23-10-2012 / 28-02-2014 : Delegatsioon Cariforumi–ELi parlamentaarses komisjonis

all-activities 

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 7 muutmine  
- JURI_AD(2013)508079 -  
-
JURI 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta  
- JURI_AD(2013)510591 -  
-
JURI 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv direktiivi 96/71/EÜ (töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega) jõustamise kohta  
- JURI_AD(2013)502130 -  
-
JURI 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon