Mathieu GROSCH : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 14-07-2009 / 20-07-2009 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Juhatuse liige
  • 21-07-2009 / 23-07-2009 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige
  • 24-07-2009 / 30-06-2014 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Juhatuse liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Christlich Soziale Partei (Belgia)

Liikmed 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Transpordi- ja turismikomisjon
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Korea poolsaare riikidega suhtlemiseks
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Transpordi- ja turismikomisjon

Asendusliige 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem, seoses sellise rahvusvahelise kokkuleppe rakendamisega 2020. aastaks, mille alusel kohaldatakse rahvusvahelise lennunduse heitkoguste suhtes ühtset üleilmset turupõhist meedet  
- TRAN_AD(2014)524529 -  
-
TRAN 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ajutise erandi tegemise kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem  
- TRAN_AD(2013)502176 -  
-
TRAN 
ARVAMUS Euroopa Liidu 2009. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, III jagu – Komisjon  
- TRAN_AD(2011)454405 -  
-
TRAN 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Vahearuanne mitmeaastase finantsraamistiku 2014−2020 heakskiitmise menetluse positiivse lõpptulemuse saavutamise huvides  
- TRAN_AD(2012)489425 -  
-
TRAN 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ühissätted ühisesse strateegilisse raamistikku kuuluvate fondide – Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi – kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006  
- TRAN_AD(2012)486053 -  
-
TRAN 
ARVAMUS 2013. aasta järgse jätkusuutliku Euroopa Liidu poliitilised väljakutsed ja eelarvevahendid  
- TRAN_AD(2011)452825 -  
-
TRAN 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon