Kateřina KONEČNÁ : Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 

Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Volituste kontrollimine (A9-0015/2020 - Lucy Nethsingha) CS  
 

Zprávu o ověřování pověřovacích listin jsem nemohla v hlasování podpořit. Nedávné evropské volby znamenaly úspěch i pro trojici politiků, kteří se podíleli na referendu o katalánské nezávislosti na Španělsku. Carles Puigdemont, Antoni Comín a Oriol Junqueras byli zvoleni hlasy Katalánců, aby je reprezentovali v Evropském parlamentu. Tím se dostávám ke dvěma důvodům, proč jsem zprávu nepodpořila. Zaprvé, chyběla zde jména dvou demokraticky zvolených europoslanců, kterým bylo až do nedávna bráněno ve vykonávání funkce, Carlese Puigdemonta a Antoniho Comína. Zadruhé, nebylo umožněno hlasování o pozměňovacím návrhu, ve kterém stálo, že se Evropský parlament „domnívá, že postavení Oriola Junquerase i Viese z hlediska práva je stále předmětem probíhajících soudních řízení; zavazuje se, že se v průběhu těchto řízení zdrží přijetí konečného rozhodnutí, které by mohlo vést k ukončení funkce uvedené osoby jako zvoleného poslance Evropského parlamentu; zavazuje se, že v souladu s článkem 12 aktu z roku 1976 a v zájmu právní srozumitelnosti bude věnovat náležitou pozornost sporným případům, k nimž došlo v souvislosti s mandátem a ověřovacími listinami Oriola Junquerase i Viese, a že v těchto věcech rozhodne uplatněním čl. 3 odst. 3, čl. 3 odst. 6 a čl. 4 odst. 7 jednacího řádu. “

Ühtne laadija mobiilsete raadioseadmete jaoks (RC-B9-0070/2020, B9-0070/2020, B9-0072/2020, B9-0074/2020, B9-0075/2020, B9-0076/2020, B9-0085/2020) CS  
 

Usnesení Evropského parlamentu o univerzální nabíječce pro mobilní rádiová zařízení jsem podpořila, jelikož jsem byla i jeho spoluautorkou. V mnoha každodenních situacích, a zvláště v mimořádných situacích nebo při cestování, jsou lidé nyní závislí na mobilních zařízeních. Kdo z nás nezažil, že se mu ve velmi nevhodnou chvíli vybil mobilní telefon či jiný v danou chvíli zásadní přístroj. Kdo z nás pak také nezažil, že měl problém s tím, že neměl k danému zařízení příslušnou nabíječku. Tyto situace by měla vyřešit univerzální nabíječka.
Podporuji tedy Evropský parlament, který již více než 10 let požaduje zavedení univerzální nabíječky pro mobilní rádiová zařízení, včetně mobilních telefonů, tabletů, čteček elektronických knih, inteligentních kamer, nositelné elektroniky a dalších malých nebo středně velkých elektronických zařízení. Nevidím nejmenší důvod k tomu, aby spotřebitelé byli nadále nuceni kupovat s každým novým zařízením nové nabíječky, což by mělo vést i k poklesu ceny zařízení. Domnívám se tedy, že je třeba urychleně přijmout normu pro jednotnou nabíječku pro mobilní rádiová zařízení. Jsem rovněž přesvědčena, že je nezbytné přijmout regulační opatření EU s cílem snížit množství elektronického odpadu, posílit postavení spotřebitelů, aby mohli přijímat udržitelná rozhodnutí, a umožnit jim, aby se plně podíleli na účinném a dobře fungujícím vnitřním trhu.

Sooline palgalõhe (B9-0069/2020, B9-0073/2020, B9-0083/2020, B9-0084/2020) CS  
 

Usnesení Evropského parlamentu o rozdílech v odměňování žen a mužů jsem v hlasování podpořila. Rozdíly v odměňování považuji v současnosti za jeden z největších problémů, který v EU máme. Považuji to za problém v rámci jednotlivých zemí, v samotných firmách a v neposlední řadě mezi pohlavími. Být například v České republice, kde je rozdíl mezi platy žen a mužů druhý nejvyšší v Evropské unii, matkou samoživitelkou je nesmírně náročné a stresující. Platové rozdíly mohou zejména tyto ženy vést do chudoby, a to během pracovního a zejména důchodového života. Podle statistiky Eurostatu musí ženy pracovat o více než dva a půl měsíce déle než muži, aby dosáhly stejné úrovně v odměňování. Pro rozdíly v odměňování žen a mužů přitom není žádný racionální důvod. Pokud chce Evropský parlament bojovat za práva občanů, musí jasně podporovat stejnou mzdu za stejnou práci. Já budu tento princip vždy hájit.

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise leping (A9-0004/2020 - Guy Verhofstadt) CS  
 

Dohodu o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii jsem v hlasování v Evropském parlamentu podpořila. Moje hlasování neznamená, že se domnívám, že referendum ve Velké Británii probíhalo standardně, že souhlasím s výsledkem, a už vůbec neznamená, že souhlasím s politikou Borise Johnsona. Mé hlasování bylo pouze odrazem přesvědčení, že pokud Velká Británie neodejde z Evropské unie spořádaně (tedy s dohodou), bude to mít nedozírné důsledky pro evropskou i britskou ekonomiku, práva našich občanů ve Velké Británii a mír na irském ostrově. Odchod s dohodou znamená, že si obě strany stále věří a dokážou navzájem spolupracovat. EU ztratila členský stát, ale doufám, že neztrácí spojence a blízkého partnera, což by se stalo, kdyby dohoda Evropským parlamentem neprošla. Nic to nemění na mém přesvědčení, že chaos, který brexit provázel, nebyl ostrovního státu hoden. EU byla na jednání lépe připravena a Británie se utápěla v politické krizi. EU přišla o čas a Británie o politický kredit. Teď se bude jednat znovu, a to o budoucích vztazích a obchodní dohodě, a pokud by mezi oběma subjekty nepanovala důvěra a vzájemný respekt, odnesli by to zejména ti, kteří za nic nemohou – zaměstnanci.

ELi ja USA kokkulepe kõrgekvaliteedilise veiseliha imporditariifikvoodi teatava osa eraldamise kohta (soovitus) (A9-0038/2019 - Bernd Lange) CS  
 

Dohodu mezi EU a USA o přidělení podílu na celní kvótě pro dovoz vysoce jakostního hovězího masa jsem v hlasování podpořit nemohla. Tato dohoda totiž podporuje odvětví hovězího masa ve Spojených státech v tom, aby rozvíjelo svou produkci, a tedy i svůj vývoz vysoce jakostního hovězího masa do EU, čímž se dostane do přímé konkurence s nejziskovějšími segmenty produkce tohoto odvětví v Evropě, a k dovozu od jiných obchodních partnerů v rámci stávajících nebo budoucích obchodních dohod se tak připojí ještě další dovozce.

ELi ja USA kokkulepe kõrgekvaliteedilise veiseliha imporditariifikvoodi teatava osa eraldamise kohta (resolutsioon) (A9-0037/2019 - Bernd Lange) CS  
 

Dohodu mezi EU a USA o přidělení podílu na celní kvótě pro dovoz vysoce jakostního hovězího masa (usnesení) jsem v hlasování podpořit nemohla. Tato dohoda totiž podporuje odvětví hovězího masa ve Spojených státech v tom, aby rozvíjelo svou produkci, a tedy i svůj vývoz vysoce jakostního hovězího masa do EU, čímž se dostane do přímé konkurence s nejziskovějšími segmenty produkce tohoto odvětví v Evropě, a k dovozu od jiných obchodních partnerů v rámci stávajících nebo budoucích obchodních dohod se tak připojí ještě další dovozce.

2019. aasta ÜRO kliimamuutuste konverents (COP 25) (B9-0174/2019) CS  
 

Dne 28. 11. 2019 jsme na plenárním zasedání hlasovali o rezoluci ke konferenci OSN o změně klimatu 2019. Rezoluce pro mě byla vysoce problematická. Na jednu stranu byla stavěná tak, aby světové vlády více tlačila, co se týče jejich odpovědnosti za globální změnu klimatu. Na tu druhou si však neodpustila řadu protichůdných kontroverzí. V prvé řadě originální znění textu obsahovalo výzvu k zákazu používání jaderné energie v energetických mixech členských států. Jak jistě víte, dlouhodobě jsem zastánkyní mírového používání jaderné energie. Proto jsem tento stav nemohla akceptovat a s ostatními kolegy jsem podala úspěšný pozměňovací návrh, který to změnil. Co se již však nepodařilo regulovat, je přehnaná ambice některých mých nových kolegů znovu přehodnocovat již jednou přijaté emisní cíle. V minulých 5 letech jsme v několika balíčcích přijali tvrdé a komplexní cíle jak pro energetiku, tak další sektory. Tyto cíle jsou již dnes daleko před zbytkem světa a do roku 2030 významně promění jak naši energetiku, tak naše hospodářství. Za současné situace se domnívám, že děláme dost a na tahu je zbytek světa. Není možné, abychom naprosto udusili naše hospodářství a zbytek světa se vezl a na nás jen vydělal a dále znečisťoval atmosféru. Proto jsem nemohla tuto rezoluci podpořit.

Euroopa Komisjoni valimine CS  
 

Vždy je velmi zajímavé sledovat, jaké relativně neznámé jméno vytáhnou představitelé evropských vlád po volbách do Evropského parlamentu na přední funkce v EU. Evropská rada se rozhodla, že do čela Evropské komise sice nechce hlavního kandidáta lidovecké frakce a zástupce německé pravice Webera, ale chce zástupkyni lidovecké frakce a německé pravice von der Leyenovou. Já jsem Ursulu von der Leyenovou do funkce předsedkyně Evropské komise nepodpořila, jelikož odmítám samotné rozhodnutí Evropské rady, které se neslo v duchu „vše při starém“ a do značné míry ignorovalo výsledek evropský voleb. Nemohla jsem tedy podpořit ani její Komisi, která se v rámci slyšení v Evropském parlamentu chovala často velmi arogantně a u jednotlivých kandidátů se objevily nejrůznější problémy (např. střety zájmů). Často se nemohu ztotožnit ani s agendou Komise, a to zejména v oblasti snah o vytvoření jednotné evropské armády a investování do zbrojení. Věřím, že již bylo dost vlád lidovců a sociálních demokratů, které vedly země EU a samotnou EU z jedné krize do druhé.

Seksuaalhariduse kriminaliseerimine Poolas (B9-0166/2019, B9-0167/2019, B9-0168/2019) CS  
 

Usnesení Evropského parlamentu o kriminalizaci sexuální výchovy v Polsku jsem v hlasování podpořila. Souhlasila jsem totiž s textem, který vyjadřuje hluboké znepokojení nad mimořádně vágními, obecnými a nepřiměřenými ustanoveními návrhu zmíněného zákona, který de facto usiluje o kriminalizaci sexuální výchovy nezletilých osob a na jehož základě by všem zúčastněným a především osobám zabývajícím se sexuální výchovou, včetně pedagogů, poskytovatelů zdravotní péče, autorů a vydavatelů, organizací občanské společnosti, novinářů a rodičů či opatrovníků, hrozil tříletý trest odnětí svobody za výuku zaměřenou na lidskou sexualitu, zdraví a intimní vztahy.
Zcela také souhlasím s tím, že přístup k uceleným a věkově přizpůsobeným informacím o sexu a sexualitě a k péči o sexuální a reprodukční zdraví, včetně sexuální výchovy, plánového rodičovství, metod antikoncepce a bezpečného a legálního přerušení těhotenství, je mimořádně důležitý pro vybudování kladného a ohleduplného postoje k sexualitě a sexuálním vztahům, jakož i pro bezpečné sexuální vztahy. Pokud tak zásadní (a rovněž elementární) pravdy polská vláda nechápe, rozhodně nemůže očekávat, že bude Evropský parlament mlčet. Krok Polska ohrožuje bezpečnost a dobrý tělesný a duševní stav polských dětí, neboť zvyšuje jejich zranitelnost a naopak oslabuje jejich schopnost rozpoznat sexuální vykořisťování, zneužívání a násilí, včetně domácího násilí a různých forem zneužívání přes internet.

Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: osalise autoriseeringu andmine kroomtrioksiidi (Cromomed S.A. jt) kasutamiseks (B9-0151/2019) CS  
 

Dne 24. 10. 2019 jsme na plenárním zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku hlasovali o námitce proti návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se částečně uděluje povolení použití oxidu chromového. V prvé řadě je potřeba zdůraznit, že žadatelé o povolení ve své žádosti zjevně prokázali, že zdravotní rizika pro pracovníky, kteří přijdou do styku s touto látkou, jsou pod kontrolou a při jejím použití jsou uplatňována nejvyšší bezpečnostní opatření. Taktéž, že neexistují žádné alternativy k používání oxidu chromového, a to zejména při údržbě výrobních nástrojů použitých při výrobě oceli. Navíc další používání této látky podpořilo i odborné stanovisko Evropské agentury pro chemické látky (ECHA). Úplný zákaz používání oxidu chromového by postihl především výrobky z ocelového plechu, který se používá především v automobilovém průmyslu a v sektoru domácích spotřebičů. Tím by došlo k ohrožení tisíců pracovních míst. Vzhledem k neexistenci alternativy za tuto látku, vzhledem k již uplatňovaným přísným bezpečnostním opatřením i zhoršující se ekonomické situaci ocelářského průmyslu v EU, který drtí zahraniční konkurence nerespektující naše standardy ochrany životního prostředí, jsem se rozhodla tuto námitku (zákaz) nepodpořit.

Kontakt