Jiří MAŠTÁLKA : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Komunistická strana Čech a Moravy (Tšehhi)

Aseesimees 

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon ELi–Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis

Liikmed 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Õiguskomisjon
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegatsioon ELi–Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon ELi–Montenegro parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees
 • 19-01-2017 / 27-02-2018 : Õiguskomisjon
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • 06-02-2018 / 01-07-2019 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

Asendusliige 

 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon ELi-Moldova parlamentaarses assotsieerimiskomitees
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon NATO parlamentaarse assambleega suhtlemiseks
 • 05-03-2018 / 01-07-2019 : Õiguskomisjon

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2004/37/EÜ töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest  
- JURI_AD(2018)625394 -  
-
JURI 
ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooni Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta  
- JURI_AD(2017)601097 -  
-
JURI 
ARVAMUS nõukogu direktiivi 2004/113/EÜ (meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta seoses kaupade ja teenuste kättesaadavuse ja pakkumisega) kohaldamist käsitleva aruande kohta  
- JURI_AD(2016)589255 -  
-
JURI 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus terroristliku veebisisu levitamise tõkestamise kohta  
- IMCO_AD(2019)632028 -  
-
IMCO 
ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega lõpetatakse aastaaegadega seotud kellakeeramine ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/84/EÜ  
- JURI_AD(2019)632863 -  
-
JURI 
ARVAMUS Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise institutsioonilist raamistikku käsitleva lepingu kohta  
- IMCO_AD(2019)632768 -  
-
IMCO 

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Kesksete vastaspoolte finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse raamistik (A8-0015/2018 - Babette Winter, Kay Swinburne) CS  
 

Dnes jsem se zdržel při hlasování zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran a změně nařízení (EU) č. 1095/2010, (EU) č. 648/2012 a (EU) 2015/2365. Ačkoli závěrečná zpráva jde správným směrem a zlepšuje text Evropské komise do určité míry, stále ještě neřeší zásadní problém, které jsou subjekty finančního trhu, které jsou příliš velké a silné. V nejhorším případě může tato dokumentace dokonce vytvořit falešný dojem, že není třeba se starat o systémovou relevanci ústředních protistran, jelikož mohou být snadno obnoveny nebo vyřešeny. Je zřejmé, že tomu tak není a pokud by se znovu stala vážná finanční krize, je velmi pravděpodobné, že ztráty budou opět pouze socializovány.

Ettevõtjatele Euroopa ühisrahastamisteenuste osutajad (A8-0364/2018 - Ashley Fox) CS  
 

Hlasovala se zpráva o návrhu nařízení o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky. Crowdfunding se ukazuje jako zavedená praxe financování prostřednictvím on-line platforem, na nichž občané, organizace a začínající podniky získávají relativně malé částky peněz. To může poskytnout alternativu k nezajištěným bankovním úvěrům, které jsou nyní hlavními zdroji externího financování malých a středních podniků.
Návrh chce stanovit, že poskytovatelé crowdfundingových služeb budou pod dohledem ESMA. Kromě toho má za cíl poskytnout investorům nezbytné informace o crowdfundingu, včetně podkladových rizik, která by měla být jasná, úplná a správná. Stanoví také počáteční posouzení vhodnosti potenciálního klienta a stanoví, že platformy budou nabízet investorům možnost stimulovat jejich schopnost nést ztráty. Návrh zprávy o směrnici v zásadě podpořil podstatu návrhu Komise s některými spíše okrajovými změnami, zatímco návrh zprávy o nařízení učinil řadu důležitých změn, které představují oslabení původního návrhu Komise, jako je např. zásada subsidiarity. Vzhledem k tomu, že v průběhu rumunského předsednictví nebyl učiněn dostatečný pokrok navzdory jejich úsilí o dosažení možného obecného přístupu, mi přišlo, že je příliš pozdě pouze otevřít a poté hned uzavřít interinstitucionální jednání v dostatečném předstihu před posledním parlamentním plenárním zasedáním, a proto jsem tento návrh nepodpořil.

CE-märgisega väetisetooted (A8-0270/2017 - Mihai Ţurcanu) CS  
 

Hlasoval se návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků s označení CE na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009. I přesto, že jsem byl zklamán výsledkem jednání, vzhledem k úrovni kadmia v hnojivých výrobcích jsem tento návrh nařízení podpořil. Domnívám se, že současné nařízení v oblasti hnojiv nezohledňuje současné environmentální obavy z kontaminace půdy, vnitrozemských a mořských vod a zároveň v důsledku i z toho, co se nám objeví na talíři. Bylo tedy nutné přijmout nařízení a omezit obsah těžkých kovů v hnojivých výrobcích, a to hlavně kadmia. I přesto, že tato zpráva dle mého názoru mohla být více ambicióznější, je stále velikým krokem kupředu.

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Küsimused Euroopa Keskpangale ning küsimused ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta 
Parlamendiliige võib esitada kirjalikult vastatavaid küsimusi Euroopa Keskpangale ning küsimusi ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta. Sellised küsimused edastatakse esmalt vastutava komisjoni esimehele. Kodukorra artiklid 140 ja 141 ning III lisa

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: plii kasutamise vältimise kohta  
- P8_DCL(2016)0106 - Kehtivuse kaotanud  
Monika BEŇOVÁ , Tibor SZANYI , Davor ŠKRLEC , Nessa CHILDERS , Ivan JAKOVČIĆ , József NAGY , Zigmantas BALČYTIS , Biljana BORZAN , Karin KADENBACH , Nikos ANDROULAKIS , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Jan KELLER , Kateřina KONEČNÁ , Jiří MAŠTÁLKA , Jo LEINEN , Michèle RIVASI , Bogusław LIBERADZKI , Sergei STANISHEV , Stanislav POLČÁK , Margrete AUKEN , Marc TARABELLA  
Algatatud : 03-10-2016
Tähtaeg : 03-01-2017
Allakirjutanute arv : 94 - 04-01-2017
Kirjalik deklaratsioon: läbisõidunäiduga seotud pettuste vastase võitluse kohta kasutatud autode turul  
- P8_DCL(2016)0030 - Kehtivuse kaotanud  
Tomáš ZDECHOVSKÝ , Patricija ŠULIN , Nicola CAPUTO , Jussi HALLA-AHO , Lefteris CHRISTOFOROU , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Wim van de CAMP , Jiří MAŠTÁLKA , Indrek TARAND  
Algatatud : 11-04-2016
Tähtaeg : 11-07-2016
Allakirjutanute arv : 147 - 12-07-2016
Kirjalik deklaratsioon: metamfetamiini tootmise kohta pseudoefedriini sisaldavatest ravimitest  
- P8_DCL(2015)0023 - Kehtivuse kaotanud  
Kateřina KONEČNÁ , Enrico GASBARRA , Petr JEŽEK , Pavel TELIČKA , Martina DLABAJOVÁ , Olga SEHNALOVÁ , Miloslav RANSDORF , Jiří MAŠTÁLKA , Cornelia ERNST , Bas EICKHOUT , Michaela ŠOJDROVÁ , Dita CHARANZOVÁ  
Algatatud : 08-06-2015
Tähtaeg : 08-09-2015
Allakirjutanute arv : 52 - 09-09-2015

Deklaratsioonid