Kazimierz Michał UJAZDOWSKI : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 01-07-2014 / 12-04-2018 : Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon - Liige
 • 13-04-2018 / 01-07-2019 : Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed

Liikmesriikide erakonnad 

 • 01-07-2014 / 30-05-2017 : Prawo i Sprawiedliwość (Poola)
 • 31-05-2017 / 01-07-2019 : Independent (Poola)

Aseesimees 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Põhiseaduskomisjon

Liikmed 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Põhiseaduskomisjon
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Valgevenega suhtlemiseks
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Põhiseaduskomisjon

Asendusliige 

 • 01-07-2014 / 02-07-2015 : Petitsioonikomisjon
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 14-07-2014 / 12-04-2018 : Delegatsioon ELi-Moldova parlamentaarses assotsieerimiskomitees
 • 19-01-2017 / 12-04-2018 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS ELi õiguse kohaldamise järelevalve kohta 2016. aastal  
- AFCO_AD(2018)618186 -  
-
AFCO 
ARVAMUSE PROJEKT ELi õiguse kohaldamise järelevalve 2015 kohta  
- AFCO_AD(2017)603107 -  
-
AFCO 
ARVAMUS nõukogu 14. aprilli 2014. aasta määruse (EL) nr 390/2014 (millega kehtestatakse ajavahemikuks 2014–2020 programm „Kodanike Euroopa“) rakendamise kohta  
- AFCO_AD(2016)589262 -  
-
AFCO 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS olukorra kohta Ungaris (vastavalt Euroopa Parlamendi 17. mai 2017. aasta resolutsioonile)  
- AFCO_AD(2018)615423 -  
-
AFCO 
ARVAMUS subsidiaarsust ja proportsionaalsust käsitlevate 2015. ja 2016. aasta aruannete kohta  
- AFCO_AD(2018)613535 -  
-
AFCO 
ARVAMUS ELi demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mehhanismi loomise kohta  
- AFCO_AD(2016)578528 -  
-
AFCO 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

ELi–Singapuri vabakaubandusleping(resolutsioon) (A8-0048/2019 - David Martin) PL  
 

Umowa handlowa między UE a Singapurem wzmacnia eksporterów europejskich na rynku singapurskim, ale pośrednio także na rynku azjatyckim, coraz bardziej atrakcyjnym dla naszych eksporterów, którzy już teraz posiadają swoje biura regionalne w Singapurze. Dlatego też poparłem przyjętą przez Parlament Europejski rezolucję, która popiera zawarcie tej umowy leżącej w interesie Europy, jak i Polski.

Transpordiühenduse asutamise leping (A8-0022/2019 - Karima Delli) PL  
 

Wspólnota Transportowa jest to narzędzie, które ma na celu pogłębienie współpracy Unii Europejskiej jako całości z państwami Bałkanów Zachodnich w obszarze związanym z transportem kołowym, szynowym, rzecznym i morskim. Unia Europejska przez wiele lat wypracowała pewne standardy dotyczące transportu w zakresie bezpieczeństwa, norm pracy, dorobku prawnego, a także norm technicznych pojazdów, jak i samej infrastruktury. Dzielenie się tym dorobkiem z państwami Bałkanów pozostającymi poza Unią przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa obywateli Unii podróżujących po Bałkanach w krótkiej perspektywie oraz zwiększy komfort w dalszym okresie. Uważam, że jest to potrzebna i dobra inicjatywa, która jeszcze bardziej zacieśni współpracę tych państw w zakresie handlu i turystyki. Dlatego też zagłosowałem za udzieleniem poparcia w celu przyjęcia Traktatu o Wspólnocie Transportowej.

ELi–Maroko säästva kalapüügi partnerlusleping (A8-0027/2019 - Alain Cadec) PL  
 

Unia Europejska oraz Królestwo Marokańskie są dobrymi sąsiadami, których współpraca w zakresie handlu rozwija się dynamicznie. Bliskość geograficzna, dzielona przez Morze Śródziemne, stwarza wyzwania, którym oba podmioty muszą sprostać. Wypracowana umowa reguluje kwestie sporne, takie jak rekompensaty, limity połowów, przyczyniając się do rozwoju sektora przetwórstwa ryb w Saharze Zachodniej, a tym samym do sytuacji ludzi tam zamieszkujących. Nowa umowa, po konsultacjach z grupami bezpośrednio zainteresowanymi, uwzględnia także liczne roszczenia sektora rybnego UE. Na skutek przyjętych rozwiązań zagłosowałem za poparciem umowy.

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Individuaalsed resolutsiooni ettepanekud  
Iga parlamendiliige võib esitada resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Vastuvõetavad ettepanekud edastatakse vastutavale komisjonile, kes otsustab, millist menetlust kasutada. Kodukorra artikkel 143

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: kõrgharidusvaldkonna reformi kohta Valgevenes  
- P8_DCL(2016)0122 - Kehtivuse kaotanud  
Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Angel DZHAMBAZKI , Heidi HAUTALA , Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ , Krystyna ŁYBACKA , Momchil NEKOV , Michaela ŠOJDROVÁ , Algirdas SAUDARGAS , Jaromír ŠTĚTINA , Kazimierz Michał UJAZDOWSKI , Julie WARD  
Algatatud : 21-11-2016
Tähtaeg : 21-02-2017
Allakirjutanute arv : 74 - 22-02-2017

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon