Gyula HEGYI : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Magyar Szocialista Párt (Ungari)

Aseesimees 

 • 05-01-2005 / 13-07-2009 : Delegatsioon ELi-Endise Jugoslaavia Vabariigi Makedoonia parlamentaarses ühiskomisjonis

Liikmed 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 15-09-2004 / 12-10-2004 : Delegatsioon ELi-Armeenia, ELi-Aserbaidžaani ja ELi-Gruusia parlamentaarsetes koostöökomisjonides
 • 13-10-2004 / 04-01-2005 : Delegatsioon ELi-Endise Jugoslaavia Vabariigi Makedoonia parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 23-05-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees

Asendusliige 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kultuuri- ja hariduskomisjon
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Kagu-Euroopa riikidega suhtlemiseks
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kultuuri- ja hariduskomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kultuuri- ja hariduskomisjon
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Kagu-Euroopa riikidega suhtlemiseks

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Fossiilkütustest säästva elektritootmise varase tutvustamise toetamine  
- ENVI_AD(2008)409643 -  
-
ENVI 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv geneetiliselt muundatud mikroorganismide suletud keskkonnas kasutamise kohta (uuesti sõnastamine)  
- ENVI_AD(2008)404617 -  
-
ENVI 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Elektroonilise Side Turu Amet  
- CULT_AD(2008)404794 -  
-
CULT 

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Euroopa Liidus tegutsevate suurte selvehallide jõupositsiooni kuritarvitamise uurimine ja selle vastu võitlemine  
- P6_DCL(2007)0088 - Vastu võetud  
Caroline LUCAS , Gyula HEGYI , Janusz WOJCIECHOWSKI , Harlem DÉSIR , Hélène FLAUTRE  
Algatatud : 10-10-2007
Tähtaeg : 31-01-2008
Vastu võetud (kuupäev) : 19-02-2008
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P6_TA(2008)0054
Allakirjutanute arv : 439 - 31-01-2008
Kirjalik deklaratsioon: Teabeallikate kaitse  
- P6_DCL(2007)0053 - Kehtivuse kaotanud  
Christa PRETS , Gyula HEGYI , Ivo BELET , Helga TRÜPEL  
Algatatud : 21-05-2007
Tähtaeg : 27-09-2007
Allakirjutanute arv : 88 - 27-09-2007
Kirjalik deklaratsioon: Laste vaesus  
- P6_DCL(2007)0051 - Kehtivuse kaotanud  
Zita GURMAI , Gyula HEGYI , Glenys KINNOCK , Linda McAVAN  
Algatatud : 09-05-2007
Tähtaeg : 14-09-2007
Allakirjutanute arv : 106 - 14-09-2007

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.