• Marian   HARKIN  

Marian HARKIN : Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) - Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: sotsiaalse ja solidaarse majanduse kohta  
- P8_DCL(2016)0124 - Kehtivuse kaotanud  
Lynn BOYLAN , Nessa CHILDERS , Marian HARKIN , Liadh NÍ RIADA , Josu JUARISTI ABAUNZ , Matt CARTHY , Stelios KOULOGLOU , Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Martina ANDERSON , Marina ALBIOL GUZMÁN , Estefanía TORRES MARTÍNEZ , Miguel URBÁN CRESPO  
Algatatud : 30-11-2016
Tähtaeg : 01-03-2017
Allakirjutanute arv : 35 - 02-03-2017
Kirjalik deklaratsioon: neuroloogiliste haiguste ja kroonilise valu seisunditega inimeste võimaluse kohta saada tööd  
- P8_DCL(2016)0112 - Kehtivuse kaotanud  
Marian HARKIN , Jeroen LENAERS , Daciana Octavia SÂRBU , Jean LAMBERT , Ivo VAJGL , Dame Glenis WILLMOTT , Biljana BORZAN , Jana ŽITŇANSKÁ , José BLANCO LÓPEZ , Eva KAILI , Jutta STEINRUCK , Elena GENTILE , Heinz K. BECKER , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Sirpa PIETIKÄINEN , Sofia RIBEIRO , Bogdan Brunon WENTA , Cristian-Silviu BUŞOI , Karin KADENBACH , Merja KYLLÖNEN  
Algatatud : 24-10-2016
Tähtaeg : 24-01-2017
Allakirjutanute arv : 179 - 25-01-2017
Kirjalik deklaratsioon: kala tarbimise edendamise kohta  
- P8_DCL(2016)0095 - Kehtivuse kaotanud  
Ivan JAKOVČIĆ , Tonino PICULA , Jozo RADOŠ , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Nedzhmi ALI , Brian HAYES , Ruža TOMAŠIĆ , Ivana MALETIĆ , Anna ZÁBORSKÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Marian HARKIN , Davor ŠKRLEC , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Maria GRAPINI , Igor ŠOLTES  
Algatatud : 12-09-2016
Tähtaeg : 12-12-2016
Allakirjutanute arv : 66 - 13-12-2016
Kirjalik deklaratsioon: vangistatud vanematega laste kaitse kohta  
- P8_DCL(2016)0084 - Kehtivuse kaotanud  
Patrizia TOIA , Sergio Gaetano COFFERATI , Caterina CHINNICI , Silvia COSTA , Anna Maria CORAZZA BILDT , Luigi MORGANO , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Nathalie GRIESBECK , Marian HARKIN , Jean LAMBERT  
Algatatud : 12-09-2016
Tähtaeg : 12-12-2016
Allakirjutanute arv : 276 - 13-12-2016
Kirjalik deklaratsioon: kõigile mõeldud ligipääsetavate linnapiirkondade ja kaasavate linnade kohta  
- P8_DCL(2016)0083 - Kehtivuse kaotanud  
Ramon TREMOSA i BALCELLS , Izaskun BILBAO BARANDICA , Ivan JAKOVČIĆ , Ádám KÓSA , Helga STEVENS , Mark DEMESMAEKER , Gesine MEISSNER , Igor ŠOLTES , Davor ŠKRLEC , Marian HARKIN  
Algatatud : 12-09-2016
Tähtaeg : 12-12-2016
Allakirjutanute arv : 68 - 13-12-2016
Kirjalik deklaratsioon: varjupaigataotlejate vaimse tervise kohta  
- P8_DCL(2016)0082 - Kehtivuse kaotanud  
Tomáš ZDECHOVSKÝ , Marian HARKIN , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Nessa CHILDERS , Jean LAMBERT , Sirpa PIETIKÄINEN , Lefteris CHRISTOFOROU , Eleonora EVI , Nicola CAPUTO , Heinz K. BECKER , Romana TOMC , Andrey NOVAKOV , Doru-Claudian FRUNZULICĂ  
Algatatud : 12-09-2016
Tähtaeg : 12-12-2016
Allakirjutanute arv : 103 - 13-12-2016
Kirjalik deklaratsioon: kõrge tööpuudusega alampiirkondade jaoks mõeldud konkreetse investeerimiskava vajaduse kohta  
- P8_DCL(2016)0079 - Kehtivuse kaotanud  
Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Sofia RIBEIRO , Marian HARKIN , Siôn SIMON , Georgi PIRINSKI , Ildikó GÁLL-PELCZ , Laura AGEA , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Dan NICA , Stanislav POLČÁK  
Algatatud : 12-09-2016
Tähtaeg : 12-12-2016
Allakirjutanute arv : 155 - 13-12-2016
Kirjalik deklaratsioon: ELi sinise kaardi rändesüsteemi kohta  
- P8_DCL(2016)0057 - Kehtivuse kaotanud  
Deirdre CLUNE , Claudia ȚAPARDEL , Markus PIEPER , Marian-Jean MARINESCU , Salvatore Domenico POGLIESE , Marian HARKIN , Yana TOOM , Renate WEBER , David CASA , Brian HAYES  
Algatatud : 06-06-2016
Tähtaeg : 06-09-2016
Allakirjutanute arv : 29 - 07-09-2016
Kirjalik deklaratsioon: puudega inimeste jaoks ligipääsetavate tualettruumide arvu suurendamise toetamise kohta ELis  
- P8_DCL(2016)0044 - Kehtivuse kaotanud  
Daniel DALTON , Lucy ANDERSON , Mairead McGUINNESS , Marian HARKIN , Julia REDA , Anthea McINTYRE , Helga STEVENS , Anneleen VAN BOSSUYT , Olga SEHNALOVÁ , Antanas GUOGA , Brando BENIFEI  
Algatatud : 27-04-2016
Tähtaeg : 27-07-2016
Allakirjutanute arv : 124 - 28-07-2016
Kirjalik deklaratsioon: idiopaatilise kopsufibroosi kohta  
- P8_DCL(2016)0026 - Suletud, parlamendiliikmete enamus on allkirjastanud  
Elena GENTILE , Andrey KOVATCHEV , Javier NART , Raffaele FITTO , Isabella DE MONTE , Luigi MORGANO , Nicola CAPUTO , Marc TARABELLA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Karin KADENBACH , Renate SOMMER , Dominique RIQUET , Philippe DE BACKER , Marian HARKIN , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Remo SERNAGIOTTO  
Algatatud : 11-04-2016
Tähtaeg : 11-07-2016
Vastu võetud (kuupäev) : 11-07-2016
Allakirjutanute nimekiri : P8_PV(2016)09-12(ANN01)
Allakirjutanute arv : 388 - 12-07-2016
Kirjalik deklaratsioon: elundidoonorluse kohta  
- P8_DCL(2016)0021 - Kehtivuse kaotanud  
Ivan JAKOVČIĆ , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Hannu TAKKULA , Romana TOMC , José Inácio FARIA , Ilhan KYUCHYUK , Enrico GASBARRA , Filiz HYUSMENOVA , Nedzhmi ALI , Louis MICHEL , Marian HARKIN , Nathalie GRIESBECK , Sophia in 't VELD , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Petras AUŠTREVIČIUS , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Ivo VAJGL , Hilde VAUTMANS , Izaskun BILBAO BARANDICA  
Algatatud : 07-03-2016
Tähtaeg : 07-06-2016
Allakirjutanute arv : 113 - 08-06-2016
Kirjalik deklaratsioon: transinimeste tervishoiuteenuste kohta  
- P8_DCL(2016)0011 - Kehtivuse kaotanud  
Siôn SIMON , Miriam DALLI , Nessa CHILDERS , Marian HARKIN , Jeppe KOFOD , Daniele VIOTTI , Anja HAZEKAMP , Anneleen VAN BOSSUYT , Malin BJÖRK , Hugues BAYET , Laura FERRARA , Terry REINTKE  
Algatatud : 01-02-2016
Tähtaeg : 01-05-2016
Allakirjutanute arv : 76 - 02-05-2016
Kirjalik deklaratsioon: rinnaga toitmise kasulikkuse kohta tervisele ja selle edendamise kohta Euroopas  
- P8_DCL(2016)0009 - Kehtivuse kaotanud  
Arne GERICKE , Jadwiga WIŚNIEWSKA , Ildikó GÁLL-PELCZ , Marijana PETIR , Peter van DALEN , Jana ŽITŇANSKÁ , Marian HARKIN , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Fabio Massimo CASTALDO , Anna ZÁBORSKÁ , Alojz PETERLE  
Algatatud : 01-02-2016
Tähtaeg : 01-05-2016
Allakirjutanute arv : 116 - 02-05-2016