Marian HARKIN : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Independent (Iirimaa)

Liikmed 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

Asendusliige 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Petitsioonikomisjon
 • 14-07-2014 / 01-09-2015 : Delegatsioon Austraalia ja Uus-Meremaaga suhtlemiseks
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjon
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjon (TAXE 2)
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Petitsioonikomisjon

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta  
- EMPL_AD(2019)629756 -  
-
EMPL 
ARVAMUS Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri (EU-OSHA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta  
- EMPL_AD(2019)629762 -  
-
EMPL 
ARVAMUS Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi (Eurofound) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta  
- EMPL_AD(2019)629763 -  
-
EMPL 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Euroopa Liidu põhiõiguste harta rakendamise kohta ELi institutsioonilises raamistikus  
- EMPL_AD(2018)623700 -  
-
EMPL 
ARVAMUS sotsiaal- ja solidaarmajanduse ettevõtete põhikirja kohta  
- EMPL_AD(2018)615243 -  
-
EMPL 
ARVAMUS Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta  
- EMPL_AD(2018)612087 -  
-
EMPL 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Lühemad arupärimised 
Lühemaid kirjalikult vastatavaid arupärimisi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 130a ja III lisa

Põhjalikumad arupärimised 
Põhjalikumaid kirjalikult vastatavaid arupärimisi koos aruteluga võivad Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 139 ja III lisa

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised (A8-0177/2019 - Miroslavs Mitrofanovs) EN  
 

. ‒ The EU defines the key proposals on the labour market strategy for the Member States in the Employment Guidelines (EGs). The EGs are decided by the Council only, and therefore need to be reviewed each year. This year, the revised guidelines for the employment policies of the Member States have been amended to align the text with the principles of the European Pillar of Social Rights, with the overall aim to improve Europe’s competitiveness and make it a better place to invest, create jobs and foster social cohesion. Essentially the revised EG’s are the following: Guideline 5 - Boosting the demand for labour, Guideline 6 – Enhancing labour supply, the access to employment, skills and competences, Guideline 7 – Enhancing the functioning of labour markets and the effectiveness of social dialogue and, Guideline 8 – Promoting equal opportunities for all, fostering social inclusion and combatting poverty. I voted in favour of this report, as it is important that the EG is moderated to reflect the goals of the European Pillar of Social Rights.

Täitmise tagamise nõuded ja konkreetsed õigusnormid sõidukijuhtide lähetamiseks autoveosektoris (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) EN  
 

I voted against this report, as this legislation will have a massively negative impact on Irish road hauliers. Although I am not a member of the TRAN Committee, I have followed this file closely for the last 18 months. The Irish Road Haulage Association has always been advocating a reasonable Mobility Package. However, too many contradicting amendments went through the TRAN Committee filtering process (prior to the vote in Plenary) by a relatively small majority. Some of them encompass huge threats to the internal market. The Irish road haulage sector cannot afford these. I also voted to have these files taken off the agenda because it is possible that the next Parliament will take a more understanding position on posting, cabotage or driving and rest time. Unfortunately, the files remained on the agenda. With the ongoing issues surrounding Brexit, it is still possible that we will end up with a hard Brexit by accident; we now might end up with unaffordable social rules for Irish hauliers because these files passed through this Parliament.

Maksimaalne ööpäevane ja iganädalane sõiduaeg, minimaalsed vaheajad ja puhkeperioodid ning sõidumeerikute abil positsioneerimine (A8-0205/2018 - Wim van de Camp) EN  
 

I voted against this report, as this legislation will have a massively negative impact on Irish road hauliers. Although I am not a member of the TRAN Committee, I have followed this file closely for the last 18 months. The Irish Road Haulage Association has always been advocating a reasonable Mobility Package. However, too many contradicting amendments went through the TRAN Committee filtering process (prior to the vote in Plenary) by a relatively small majority. Some of them encompass huge threats to the internal market. The Irish road haulage sector cannot afford these. I also voted to have these files taken off the agenda because it is possible that the next Parliament will have a more understanding position on posting, cabotage or driving and rest time. Unfortunately, the files remained on the agenda. With the ongoing issues surrounding Brexit, it is still possible that we will end up with a hard Brexit by accident; we now might end up with unaffordable social rules for Irish hauliers because these files passed through this Parliament.

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Küsimused Euroopa Keskpangale ning küsimused ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta 
Parlamendiliige võib esitada kirjalikult vastatavaid küsimusi Euroopa Keskpangale ning küsimusi ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta. Sellised küsimused edastatakse esmalt vastutava komisjoni esimehele. Kodukorra artiklid 140 ja 141 ning III lisa

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: sotsiaalse ja solidaarse majanduse kohta  
- P8_DCL(2016)0124 - Kehtivuse kaotanud  
Lynn BOYLAN , Nessa CHILDERS , Marian HARKIN , Liadh NÍ RIADA , Josu JUARISTI ABAUNZ , Matt CARTHY , Stelios KOULOGLOU , Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Martina ANDERSON , Marina ALBIOL GUZMÁN , Estefanía TORRES MARTÍNEZ , Miguel URBÁN CRESPO  
Algatatud : 30-11-2016
Tähtaeg : 01-03-2017
Allakirjutanute arv : 35 - 02-03-2017
Kirjalik deklaratsioon: neuroloogiliste haiguste ja kroonilise valu seisunditega inimeste võimaluse kohta saada tööd  
- P8_DCL(2016)0112 - Kehtivuse kaotanud  
Marian HARKIN , Jeroen LENAERS , Daciana Octavia SÂRBU , Jean LAMBERT , Ivo VAJGL , Dame Glenis WILLMOTT , Biljana BORZAN , Jana ŽITŇANSKÁ , José BLANCO LÓPEZ , Eva KAILI , Jutta STEINRUCK , Elena GENTILE , Heinz K. BECKER , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Sirpa PIETIKÄINEN , Sofia RIBEIRO , Bogdan Brunon WENTA , Cristian-Silviu BUŞOI , Karin KADENBACH , Merja KYLLÖNEN  
Algatatud : 24-10-2016
Tähtaeg : 24-01-2017
Allakirjutanute arv : 179 - 25-01-2017
Kirjalik deklaratsioon: kala tarbimise edendamise kohta  
- P8_DCL(2016)0095 - Kehtivuse kaotanud  
Ivan JAKOVČIĆ , Tonino PICULA , Jozo RADOŠ , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Nedzhmi ALI , Brian HAYES , Ruža TOMAŠIĆ , Ivana MALETIĆ , Anna ZÁBORSKÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Marian HARKIN , Davor ŠKRLEC , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Maria GRAPINI , Igor ŠOLTES  
Algatatud : 12-09-2016
Tähtaeg : 12-12-2016
Allakirjutanute arv : 66 - 13-12-2016

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon