Gunnar HÖKMARK : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Moderaterna (Rootsi)

Liikmed 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon ELi–Serbia parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Majandus- ja rahanduskomisjon

Asendusliige 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon ELi-Armeenia parlamentaarses partnerluskomitees, ELi-Aserbaidžaani parlamentaarses koostöökomisjonis ja ELi-Gruusia parlamentaarses assotsieerimiskomitees
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjon
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjon (TAXE 2)
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva liidu õiguse kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimise komisjon
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Finantskuritegusid, maksudest kõrvalehoidumist ja maksustamise vältimist käsitlev erikomisjon

Parlamendi põhitegevus 

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon) SV  
 

Vi önskar att Kosovo kan närma sig EU politiskt och ekonomiskt som en del av grannskapspolitiken för västra Balkan. Viseringsfrihet för landets medborgare kan vara ett verktyg för att främja denna utveckling. Vi konstaterar att Kosovo nu uppfyller målen för att ge viseringsfrihet för medborgare i Kosovo till Schengenområdet. Däremot är de migrationspolitiska riskerna, särskilt för ett stort antal ogrundade asylansökningar, fortfarande inte tillräckligt utredda. Därför valde vi i nuläget att rösta emot viseringsfrihet för medborgare i Kosovo.

Euroopa tulevikku käsitleva arutelu seis (A8-0427/2018 - Ramón Jáuregui Atondo) SV  
 

Vi röstade emot Europaparlamentets inspel till den större debatten om EU:s framtid, då denna utstakar en framtida inriktning för EU som vi inte kan ställa oss bakom. Vi anser inte att parlamentet bör tilldelas initiativrätt på lagstiftningsområdet, då detta skulle omkullkasta den nuvarande institutionella maktbalansen med kommissionen som verkställande organ. Vi anser vidare inte att finanspolitik och ekonomisk politik bör bli områden med delad befogenhet mellan EU och medlemsländerna, då medlemsländerna bäst fattar beslut på egen hand inom dessa områden och med hänsyn till nationella omständigheter. Vi vill inte att beslut om den svenska välfärden ska flyttas till Bryssel och kan därför inte ställa oss bakom inrättandet av den europeiska sociala pelaren. Vi är fortsatt emot en alltför stor budget för den gemensamma jordbrukspolitiken och verkar för fortsatta nedskärningar inom detta område i den kommande långtidsbudgeten.

Tagasilöögid naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas ELis (B8-0096/2019, B8-0099/2019) SV  
 

Vi anser att alla länder måste respektera individuella fri- och rättigheter och vi röstade för alla ändringsförslag om att stärka kvinnors och hbti-personers rättigheter och sexuell och reproduktiv hälsa. Eftersom en betydande del av betänkandets innehåll i övrigt förordade en vänsterdriven politik eller överföring av arbetsmarknads- och socialpolitik till EU avstod vi i slutvoteringen.

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Individuaalsed resolutsiooni ettepanekud  
Iga parlamendiliige võib esitada resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Vastuvõetavad ettepanekud edastatakse vastutavale komisjonile, kes otsustab, millist menetlust kasutada. Kodukorra artikkel 143

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Nord Streami torujuhtme võimsuse kahekordistamise kohta  
- P8_DCL(2016)0023 - Kehtivuse kaotanud  
Claude TURMES , Petras AUŠTREVIČIUS , Reinhard BÜTIKOFER , Gunnar HÖKMARK , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Gabrielius LANDSBERGIS , Miroslav POCHE , Bronis ROPĖ , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Pavel TELIČKA , Johannes Cornelis van BAALEN , Flavio ZANONATO  
Algatatud : 07-03-2016
Tähtaeg : 07-06-2016
Allakirjutanute arv : 182 - 08-06-2016

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon 

Deklaratsioon parlamendiliikmete osalemise kohta kutse alusel kolmandate isikute korraldatud üritustele