Anna HEDH : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Rootsi)

Aseesimees 

 • 23-10-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Šveitsi ja Norraga suhtlemiseks ning ELi–Islandi parlamentaarses ühiskomisjonis ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) parlamentaarses ühiskomisjonis

Liikmed 

 • 01-07-2014 / 23-02-2016 : Regionaalarengukomisjon
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
 • 14-07-2014 / 22-10-2014 : Delegatsioon Šveitsi ja Norraga suhtlemiseks ning ELi–Islandi parlamentaarses ühiskomisjonis ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

Asendusliige 

 • 08-07-2014 / 08-07-2014 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Kesk-Ameerika riikidega suhtlemiseks
 • 17-02-2016 / 18-01-2017 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Parlamendi põhitegevus 

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS ettevalmistuste kohta ülemaailmseks humanitaarabiteemaliseks tippkohtumiseks – humanitaarabiga seonduvad probleemid ja võimalused  
- FEMM_AD(2015)565156 -  
-
FEMM 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuetega  
- FEMM_AD(2017)592148 -  
-
FEMM 
ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2010/13/EL audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta, et võtta arvesse muutuvat turuolukorda  
- IMCO_AD(2016)589291 -  
-
IMCO 
ARVAMUS inimkaubanduse vastase võitluse kohta ELi välissuhetes  
- FEMM_AD(2016)578529 -  
-
FEMM 

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Lühemad arupärimised 
Lühemaid kirjalikult vastatavaid arupärimisi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 130a ja III lisa

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Euroopa Kaitsefond (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) SV  
 

. – Vi socialdemokrater valde att rösta för trepartsöverenskommelsen om inrättandet av den europeiska försvarsfonden. Det är en balanserad överenskommelse och som vi tidigare lyft fram, mot bakgrund av den försämrade säkerhetsutvecklingen och som ett bidrag till utvecklingen av den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken, kommer fonden att bidra till etablerandet av en stark, konkurrenskraftig och innovativ industri och teknologisk kunskapsbas inom försvarsområdet. Med detta som utgångspunkt valde vi därför att rösta emot alla de ändringsförslag som lagts utöver trepartsöverenskommelsen. Flera av dessa ändringsförslag behandlar viktiga saker som vi normalt hade kunnat stödja, men för att inte riskera att överenskommelsen faller valde vi att rösta emot.

Raamprogrammi „Euroopa horisont“ loomine ning selle osalemis- ja levitamiseeskirjade kehtestamine (A8-0401/2018 - Dan Nica) SV  
 

. – Vi socialdemokrater valde att rösta för den partiella trepartsöverenskommelsen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation. Det är oerhört viktigt att vi gemensamt investerar i forskning och utveckling, och EU:s medel till forskning och innovation är viktiga för forskare och innovativa företag i Europa.
Vi välkomnar särskilt de satsningar som görs på klimatforskning i det nya ramprogrammet. Däremot beklagar vi att överenskommelsen innehåller skrivningar om löner och lönesättning. Lönebildningen är nationell kompetens och ska hanteras enligt nationell praxis och nationella system för relationerna på arbetsmarknaden.

Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm „Erasmus“ (A8-0111/2019 - Milan Zver) SV  
 

. – Erasmus+ är en av EU:s mest positiva satsningar och vi anser att programmet bör ha en procentuellt större andel av budgeten. Men vi väljer att avstå, då vi anser att budgeten i sin helhet måste sänkas avsevärt med anledning av brexit. Parlamentets föreslagna ökning för Erasmus+ är för omfattande. Vi välkomnar dock särskilt att Erasmus föreslås bli mer tillgängligt.

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon