Kader ARIF : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 14-07-2009 / 15-05-2012 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 14-07-2009 / 15-05-2012 : Parti socialiste (Prantsusmaa)

Aseesimees 

  • 17-09-2009 / 15-05-2012 : Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees

Liikmed 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
  • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees
  • 16-09-2009 / 15-05-2012 : Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees
  • 19-01-2012 / 15-05-2012 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

Asendusliige 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Väliskomisjon
  • 16-09-2009 / 15-05-2012 : Delegatsioon Magribi riikide ja Araabia Magribi Liiduga suhtlemiseks
  • 19-01-2012 / 15-05-2012 : Väliskomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust) seoses Euroopa välisteenistusega  
- INTA_AD(2010)445674 -  
-
INTA 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Euroopa Liidu 2010. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, III jagu – Komisjon  
- INTA_AD(2012)478612 -  
-
INTA 
ARVAMUS Parlamendi seisukoht nõukogu muudetud 2012. aasta eelarve projekti kohta – kõik jaod  
- INTA_AD(2011)467325 -  
-
INTA 
ARVAMUS Sotsiaalpoliitika välismõõde, töö- ja sotsiaalsete normide edendamine ning Euroopa ettevõtete sotsiaalne vastutus  
- INTA_AD(2011)454446 -  
-
INTA 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Päästeteenistuse valdkonna ametite tunnustamine ohtlike ametitena ja Euroopa statuudi kasutusele võtmine  
- P7_DCL(2010)0015 - Kehtivuse kaotanud  
Véronique DE KEYSER , Kader ARIF , Alejandro CERCAS , Stephen HUGHES , Stavros LAMBRINIDIS  
Algatatud : 24-03-2010
Tähtaeg : 08-07-2010
Allakirjutanute arv : 160 - 08-07-2010

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon