Edit HERCZOG : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Varahoidja

Liikmesriikide erakonnad 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Magyar Szocialista Párt (Ungari)

Liikmed 

 • 16-07-2009 / 13-10-2009 : Eelarvekomisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon ELi–Armeenia, ELi–Aserbaidžaani ja ELi–Gruusia parlamentaarsetes koostöökomisjonides
 • 14-12-2009 / 18-01-2012 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 14-12-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Asendusliige 

 • 16-07-2009 / 09-12-2009 : Õiguskomisjon
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Eelarvekontrollikomisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
 • 14-12-2009 / 18-01-2012 : Eelarvekomisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Eelarvekomisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Eelarvekontrollikomisjon
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooni ja rahapesu tõkestamise erikomisjon

all-activities 

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist  
- BUDG_AD(2013)500600 -  
-
BUDG 
ARVAMUS Vahearuanne eesmärgiga saavutada positiivne lõpptulemus mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 nõusolekumenetluses  
- ITRE_AD(2012)492879 -  
-
ITRE 
ARVAMUS Euroopa satelliit-raadionavigatsiooniprogrammide vahearuanne: hinnang rakendamise kohta, eesseisvad probleemid ja finantsperspektiivid  
- BUDG_AD(2011)456900 -  
-
BUDG 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS 2013. aasta rakendamisaruanne, mis käsitleb süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise tehnoloogia arendamist ja kasutamist Euroopas  
- ITRE_AD(2013)516706 -  
-
ITRE 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ITER-projekti täiendava teadusprogrammi vastuvõtmise kohta (2014–2018)  
- BUDG_AD(2013)504395 -  
-
BUDG 
ARVAMUS Euroopa Investeerimispanga 2011. aasta aruanne  
- CONT_AD(2013)500404 -  
-
CONT 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Võitlus eesnäärmevähi vastu Euroopa Liidus  
- P7_DCL(2014)0001 - Kehtivuse kaotanud  
Pavel POC , Alojz PETERLE , Nessa CHILDERS , Seán KELLY , Heinz K. BECKER , Claudette ABELA BALDACCHINO , Minodora CLIVETI , Edit HERCZOG , Sirpa PIETIKÄINEN , Bart STAES , Susy DE MARTINI , Piotr BORYS , Fiona HALL , Marian HARKIN , Olga SEHNALOVÁ , Danuta JAZŁOWIECKA , Csaba SÓGOR  
Algatatud : 13-01-2014
Tähtaeg : 13-04-2014
Allakirjutanute arv : 162 - 14-04-2014
Kirjalik deklaratsioon: Tšehhoslovakkia ja Tšehhi Vabariigi endise presidendi ning inimõiguste kaitsja Václav Haveli tunnustamine ja mälestamine  
- P7_DCL(2012)0018 - Kehtivuse kaotanud  
Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Edit HERCZOG , Zuzana ROITHOVÁ  
Algatatud : 17-04-2012
Tähtaeg : 17-07-2012
Allakirjutanute arv : 141 - 05-07-2012
Kirjalik deklaratsioon: Fukushima Daiichi tuumaelektrijaama töötajate ja tuletõrjujate kangelaslikud jõupingutused  
- P7_DCL(2011)0023 - Kehtivuse kaotanud  
Niki TZAVELA , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Edit HERCZOG , Georgios KOUMOUTSAKOS , Fiorello PROVERA  
Algatatud : 09-05-2011
Tähtaeg : 15-09-2011
Allakirjutanute arv : 156 - 16-09-2011

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon 

Deklaratsioon parlamendiliikmete osalemise kohta kutse alusel kolmandate isikute korraldatud üritustele