Dan JØRGENSEN : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 14-07-2009 / 11-12-2013 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 14-07-2009 / 11-12-2013 : Socialdemokratiet (Taani)

Aseesimees 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 23-01-2012 / 11-12-2013 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

Liikmed 

 • 16-09-2009 / 11-12-2013 : Delegatsioon Iraaniga suhtlemiseks
 • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

Asendusliige 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 16-09-2009 / 13-12-2011 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : 2013. aasta järgse jätkusuutliku Euroopa Liidu poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite erikomisjon
 • 14-12-2011 / 11-12-2013 : Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees
 • 19-01-2012 / 11-12-2013 : Majandus- ja rahanduskomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad  
- ENVI_AD(2012)483719 -  
-
ENVI 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Hurtade piinamise ja väärkohtlemise viivitamatu lõpetamine Euroopas  
- P7_DCL(2013)0006 - Kehtivuse kaotanud  
Michèle STRIFFLER , Louis MICHEL , Dan JØRGENSEN , Raül ROMEVA i RUEDA , Kartika Tamara LIOTARD , Santiago FISAS AYXELÀ , Sirpa PIETIKÄINEN , Cristian Dan PREDA , Iva ZANICCHI , Sonia ALFANO , Gianni VATTIMO , Andrea ZANONI  
Algatatud : 15-04-2013
Tähtaeg : 15-07-2013
Allakirjutanute arv : 221 - 15-07-2013
Kirjalik deklaratsioon: Emiste individuaalsulgudes pidamise keelu rakendamine 1. jaanuarist 2013  
- P7_DCL(2012)0006 - Kehtivuse kaotanud  
George LYON , Esther de LANGE , Dan JØRGENSEN , Marit PAULSEN , Janusz WOJCIECHOWSKI  
Algatatud : 12-03-2012
Tähtaeg : 14-06-2012
Allakirjutanute arv : 165 - 14-06-2012
Kirjalik deklaratsioon: Kaheksatunnise maksimaalse kestuse piirangu kehtestamine Euroopa Liidus tapamajja viidavate loomade veole  
- P7_DCL(2011)0049 - Vastu võetud  
Dan JØRGENSEN , Esther de LANGE , Pavel POC , Carl SCHLYTER , Andrea ZANONI  
Algatatud : 30-11-2011
Tähtaeg : 15-03-2012
Vastu võetud (kuupäev) : 15-03-2012
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P7_TA(2012)0096
Allakirjutanute arv : 395 - 15-03-2012

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon 

Deklaratsioon parlamendiliikmete osalemise kohta kutse alusel kolmandate isikute korraldatud üritustele