Kartika Tamara LIOTARD : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 14-07-2009 / 06-02-2012 : Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon - Aseesimees
 • 07-02-2012 / 30-06-2014 : Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon - Aseesimees

Liikmesriikide erakonnad 

 • 14-07-2009 / 31-05-2010 : Socialistische Partij (Madalmaad)
 • 01-06-2010 / 30-06-2014 : Onafhankelijk lid (Madalmaad)

Liikmed 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

Asendusliige 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Arengukomisjon
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Arengukomisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

all-activities 

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus loomatervise kohta  
- ENVI_AD(2014)521493 -  
-
ENVI 
ARVAMUS Loomade kaitset ja heaolu käsitlev Euroopa Liidu strateegia aastateks 2012–2015  
- ENVI_AD(2012)486180 -  
-
ENVI 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS E-tervise 2012.–2020. aasta tegevuskava: innovatiivne tervishoid 21. sajandil  
- FEMM_AD(2013)516618 -  
-
FEMM 
ARVAMUS Seadusandlike volituste delegeerimise järelmeetmed ja liikmesriikide kontroll komisjoni rakendamisvolituste täitmise üle  
- ENVI_AD(2013)507927 -  
-
ENVI 
ARVAMUS Sotsiaalelamumajandus Euroopa Liidus  
- FEMM_AD(2013)504016 -  
-
FEMM 

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Hurtade piinamise ja väärkohtlemise viivitamatu lõpetamine Euroopas  
- P7_DCL(2013)0006 - Kehtivuse kaotanud  
Michèle STRIFFLER , Louis MICHEL , Dan JØRGENSEN , Raül ROMEVA i RUEDA , Kartika Tamara LIOTARD , Santiago FISAS AYXELÀ , Sirpa PIETIKÄINEN , Cristian Dan PREDA , Iva ZANICCHI , Sonia ALFANO , Gianni VATTIMO , Andrea ZANONI  
Algatatud : 15-04-2013
Tähtaeg : 15-07-2013
Allakirjutanute arv : 221 - 15-07-2013

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon