Katalin LÉVAI : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Magyar Szocialista Párt (Ungari)

Aseesimees 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Õigusasjade komisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Õigusasjade komisjon

Liikmed 

 • 21-07-2004 / 21-07-2004 : Õigusasjade komisjon
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegatsioon Šveitsi, Islandi ja Norraga suhtlemiseks ning Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Õiguskomisjon

Asendusliige 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks
 • 19-01-2006 / 14-02-2007 : LKA poolt kinnipeetavate transpordiks ja ebaseaduslikuks kinnipidamiseks Euroopa riikide väidetava kasutamise uurimise ajutine komisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi ettepanek meeste ja naiste võrdsete võimaluste ja võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta tööhõive ja elukutse küsimustes  
- JURI_AD(2005)353330 -  
-
JURI 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Esmased ülesanded võitluses Alzheimeri tõve vastu  
- P6_DCL(2008)0080 - Vastu võetud  
Françoise GROSSETÊTE , John BOWIS , Katalin LÉVAI , Jan Tadeusz MASIEL , Antonios TRAKATELLIS  
Algatatud : 08-10-2008
Tähtaeg : 05-02-2009
Vastu võetud (kuupäev) : 19-02-2009
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P6_TA(2009)0081
Allakirjutanute arv : 465 - 05-02-2009
Kirjalik deklaratsioon: Naiste õigus enesemääramisele ja piisavale seksuaalharidusele ning perekonna planeerimisele Euroopa Liidus  
- P6_DCL(2005)0079 - Kehtivuse kaotanud  
Katalin LÉVAI , Martine ROURE , Anne VAN LANCKER , Eva-Britt SVENSSON , Lissy GRÖNER  
Algatatud : 12-12-2005
Tähtaeg : 12-03-2006
Allakirjutanute arv : 84 - 12-03-2006

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.