Claire GIBAULT : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-2004 / 27-03-2008 : Union pour la démocratie française (Prantsusmaa)
 • 28-03-2008 / 15-07-2008 : Alliance Citoyenne pour la Démocratie en Europe (Prantsusmaa)
 • 16-07-2008 / 13-07-2009 : Avenir Démocrate (Prantsusmaa)

Liikmed 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kultuuri- ja hariduskomisjon
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Delegatsioon ELi-Bulgaaria parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kultuuri- ja hariduskomisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kultuuri- ja hariduskomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Valgevenega suhtlemiseks

Asendusliige 

 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks
 • 16-02-2005 / 03-03-2005 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks

all-activities 

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Aktiivne dialoog kodanikega Euroopa teemal  
- FEMM_AD(2009)415021 -  
-
FEMM 
ARVAMUS Parlamendi uus roll ja uued kohustused, mis tulenevad Lissaboni lepingust  
- FEMM_AD(2008)404701 -  
-
FEMM 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta, mis põhinevad EÜ asutamislepingu artiklil 128  
- FEMM_AD(2008)402557 -  
-
FEMM 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Vajadus võtta ELi tasandil kooskõlastatud meetmeid kultuuriväärtusega ebaseadusliku kauplemise vastases võitluses ja nendele liikmesriikidele tagastamises, kust need on ebaseaduslikult välja viidud  
- P6_DCL(2008)0107 - Kehtivuse kaotanud  
Katerina BATZELI , Gérard ONESTA , Vasco GRAÇA MOURA , Giovanni BERLINGUER , Claire GIBAULT  
Algatatud : 15-12-2008
Tähtaeg : 02-04-2009
Allakirjutanute arv : 134 - 02-04-2009
Kirjalik deklaratsioon: Euroopa-väliste riikide kunstnike ja kultuurialal tegutsejate raskused Euroopa territooriumile sisenemisel  
- P6_DCL(2007)0048 - Kehtivuse kaotanud  
Jean-Luc BENNAHMIAS , Claire GIBAULT , Catherine TRAUTMANN , Helga TRÜPEL , Henri WEBER  
Algatatud : 09-05-2007
Tähtaeg : 14-09-2007
Allakirjutanute arv : 69 - 14-09-2007
Kirjalik deklaratsioon: Rahvusvaheline lapsendamine Rumeenias  
- P6_DCL(2006)0023 - Vastu võetud  
Claire GIBAULT , Jean-Marie CAVADA , Antoine DUQUESNE , Charles TANNOCK , Enrique BARÓN CRESPO  
Algatatud : 03-04-2006
Tähtaeg : 06-07-2006
Vastu võetud (kuupäev) : 05-09-2006
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P6_TA(2006)0336
Allakirjutanute arv : 408 - 06-07-2006

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.