Nathalie GRIESBECK : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Mouvement Démocrate (Prantsusmaa)

Esimees 

 • 14-09-2017 / 14-11-2018 : Terrorismi käsitlev erikomisjon

Liikmed 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 12-09-2017 / 13-09-2017 : Terrorismi käsitlev erikomisjon
 • 14-09-2017 / 14-11-2018 : Komisjonide esimeeste konverents

Asendusliige 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 14-07-2014 / 11-12-2016 : Delegatsioon Kesk-Ameerika riikidega suhtlemiseks
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva liidu õiguse kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimise komisjon
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Euroopa pilvandmetöötluse algatuse kohta  
- LIBE_AD(2016)593831 -  
-
LIBE 
ARVAMUS ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamise kohta, pöörates erilist tähelepanu ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni komitee kokkuvõtlikele märkustele  
- LIBE_AD(2016)578546 -  
-
LIBE 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Põhjalikumad arupärimised 
Põhjalikumaid kirjalikult vastatavaid arupärimisi koos aruteluga võivad Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 139 ja III lisa

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Eurojusti ja Taani vaheline kriminaalõigusalase koostöö leping (A8-0192/2019 - Claude Moraes) FR  
 

Le Danemark ne participe pas aux activités d'Eurojust (choix du opt out ). Néanmoins, il est dans l'intérêt d'Eurojust et du Danemark d'établir une coopération étroite entre eux en vue de faire face aux défis posés par les formes graves de criminalité. C'est pourquoi Eurojust a négocié un accord sur la coopération judiciaire en matière pénale entre Eurojust et le Danemark - accord sur lequel j'ai donné mon approbation dans le cadre de cette procédure de consultation.

Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) FR  
 

J'ai voté contre le report du vote de ce rapport: alors que de plus en plus de citoyens européens connaissent une carrière mobile dans plusieurs pays membres, sans parler des travailleurs frontaliers qui résident dans un État autre que leur État de résidence, il me semblait primordial d'adopter au plus vite cette révision de la coordination des systèmes de sécurité sociale, pour une Europe plus sociale qui protège plus efficacement les travailleurs mobiles. Je déplore qu'une majorité des députés n'aient pas souhaité mettre aux voix ce texte majeur lors de cette mandature, reportant de facto son adoption de plusieurs mois.

Endokriinfunktsiooni kahjustavaid kemikaale käsitlev põhjalik Euroopa Liidu raamistik (B8-0241/2019) FR  
 

J'ai voté en faveur de cette résolution du Parlement européen portant sur les perturbateurs endocriniens. Nous demandons à la commission européenne de proposer dans les mois à venir une législation ambitieuse quant à ces substances dont la dangerosité a été prouvée, la mettant au même niveau que les substances cancérogènes et mutagènes. Il faut une meilleure surveillance, une meilleure identification ainsi que de meilleures mesures de protection des citoyens.

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: ELi ühinemise kohta ÜRO lapse õiguste konventsiooniga  
- P8_DCL(2016)0135 - Kehtivuse kaotanud  
Alessandra MUSSOLINI , Caterina CHINNICI , Anna Maria CORAZZA BILDT , Jean LAMBERT , Roberta METSOLA , Nicola CAPUTO , Nathalie GRIESBECK , Mairead McGUINNESS , Fabio Massimo CASTALDO , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Barbara SPINELLI , József NAGY , Enrico GASBARRA , Constance LE GRIP , Doru-Claudian FRUNZULICĂ  
Algatatud : 12-12-2016
Tähtaeg : 12-03-2017
Allakirjutanute arv : 120 - 13-03-2017
Kirjalik deklaratsioon: vangistatud vanematega laste kaitse kohta  
- P8_DCL(2016)0084 - Kehtivuse kaotanud  
Patrizia TOIA , Sergio Gaetano COFFERATI , Caterina CHINNICI , Silvia COSTA , Anna Maria CORAZZA BILDT , Luigi MORGANO , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Nathalie GRIESBECK , Marian HARKIN , Jean LAMBERT  
Algatatud : 12-09-2016
Tähtaeg : 12-12-2016
Allakirjutanute arv : 276 - 13-12-2016
Kirjalik deklaratsioon: elundidoonorluse kohta  
- P8_DCL(2016)0021 - Kehtivuse kaotanud  
Ivan JAKOVČIĆ , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Hannu TAKKULA , Romana TOMC , José Inácio FARIA , Ilhan KYUCHYUK , Enrico GASBARRA , Filiz HYUSMENOVA , Nedzhmi ALI , Louis MICHEL , Marian HARKIN , Nathalie GRIESBECK , Sophia in 't VELD , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Petras AUŠTREVIČIUS , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Ivo VAJGL , Hilde VAUTMANS , Izaskun BILBAO BARANDICA  
Algatatud : 07-03-2016
Tähtaeg : 07-06-2016
Allakirjutanute arv : 113 - 08-06-2016

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon