Rebecca HARMS : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 01-07-2014 / 13-12-2016 : Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon - Kaasesimees
 • 14-12-2016 / 01-07-2019 : Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Bündnis 90/Die Grünen (Saksamaa)

Esimees 

 • 02-02-2017 / 01-07-2019 : Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees

Liikmed 

 • 01-07-2014 / 13-12-2016 : Esimeeste konverents
 • 14-07-2014 / 01-02-2017 : Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon ELi-Ukraina parlamentaarses assotsieerimiskomitees
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimiskomisjon
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 02-02-2017 / 01-07-2019 : Delegatsioonide juhtide konverents
 • 11-09-2017 / 01-07-2019 : Delegatsioon ELi–Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis

Asendusliige 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Väliskomisjon
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 14-07-2014 / 10-09-2017 : Delegatsioon ELi–Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Väliskomisjon
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa tuumaohutuse rahastamisvahend, mis Euratomi asutamislepingu alusel täiendab naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendit  
- AFET_AD(2018)627713 -  
-
AFET 
ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Ukrainale täiendava makromajandusliku finantsabi andmise kohta  
- AFET_AD(2018)620988 -  
-
AFET 
ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus täiendava makromajandusliku finantsabi andmise kohta Gruusiale  
- AFET_AD(2018)613630 -  
-
AFET 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: holokaustiohvrite mälestamise ja Babõn Jari holokausti mälestuskeskuse rajamise kohta  
- P8_DCL(2016)0136 - Kehtivuse kaotanud  
Ioan Mircea PAŞCU , Petras AUŠTREVIČIUS , Bas BELDER , Michał BONI , Rebecca HARMS , Frédérique RIES , Charles TANNOCK , Hannu TAKKULA , Boris ZALA , Janusz ZEMKE  
Algatatud : 12-12-2016
Tähtaeg : 12-03-2017
Allakirjutanute arv : 135 - 13-03-2017

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon