Alexander Nuno PICKART ALVARO : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 14-07-2009 / 26-01-2012 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Liige
 • 27-01-2012 / 30-06-2014 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Juhatuse liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Freie Demokratische Partei (Saksamaa)

Asepresident 

 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Euroopa Parlament

Aseesimees 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Eelarvekomisjon

Liikmed 

 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Iraaniga suhtlemiseks
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : 2013. aasta järgse jätkusuutliku Euroopa Liidu poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite erikomisjon
 • 22-11-2010 / 18-01-2012 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Euroopa Parlamendi juhatus

Asendusliige 

 • 16-07-2009 / 21-11-2010 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 16-09-2009 / 07-02-2012 : Delegatsioon Indiaga suhtlemiseks
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Eelarvekomisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Euroopa Liidu institutsioonide asukohad  
- BUDG_AD(2013)514622 -  
-
BUDG 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti (ENISA) kohta  
- LIBE_AD(2011)469719 -  
-
LIBE 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1104/2008, mis käsitleb migratsiooni Schengeni infosüsteemist (SIS 1+) teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II)  
- BUDG_AD(2010)439250 -  
-
BUDG 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega nähakse ette sätted, mis käsitlevad Euroopa elektroonilise side ühtset turgu ja ühendatud Euroopani jõudmiseks vajalikke meetmeid, ning millega muudetakse direktiive 2002/20/EÜ, 2002/21/EÜ ja 2002/22/EÜ ning määrusi (EÜ) nr 1211/2009 ja (EL) nr 531/2012  
- LIBE_AD(2014)523069 -  
-
LIBE 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa pikaajaliste investeerimisfondide kohta  
- BUDG_AD(2013)522865 -  
-
BUDG 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2014–2020 programm „Kodanike Euroopa”  
- BUDG_AD(2012)496587 -  
-
BUDG 

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Kiusamise ja koolivägivalla vastase Euroopa päeva kehtestamine  
- P7_DCL(2012)0028 - Suletud, parlamendiliikmete enamus on allkirjastanud  
Georgios KOUMOUTSAKOS , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Roberta ANGELILLI , Maria BADIA i CUTCHET , Keith TAYLOR  
Algatatud : 10-09-2012
Tähtaeg : 17-01-2013
Vastu võetud (kuupäev) : 17-01-2013
Allakirjutanute nimekiri : P7_PV(2013)02-04(ANN02)
Allakirjutanute arv : 385 - 17-01-2013
Kirjalik deklaratsioon: Tšehhoslovakkia ja Tšehhi Vabariigi endise presidendi ning inimõiguste kaitsja Václav Haveli tunnustamine ja mälestamine  
- P7_DCL(2012)0018 - Kehtivuse kaotanud  
Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Edit HERCZOG , Zuzana ROITHOVÁ  
Algatatud : 17-04-2012
Tähtaeg : 17-07-2012
Allakirjutanute arv : 141 - 05-07-2012
Kirjalik deklaratsioon: Terrorism ja ekstremism Pakistanis  
- P7_DCL(2011)0016 - Kehtivuse kaotanud  
Geoffrey VAN ORDEN , Gabriele ALBERTINI , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Frédérique RIES , Hannu TAKKULA  
Algatatud : 04-04-2011
Tähtaeg : 07-07-2011
Allakirjutanute arv : 68 - 07-07-2011

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon