Jörg LEICHTFRIED : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 01-07-2014 / 23-06-2015 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Aseesimees

Liikmesriikide erakonnad 

  • 01-07-2014 / 23-06-2015 : Sozialdemokratische Partei Österreichs (Austria)

Aseesimees 

  • 16-10-2014 / 23-06-2015 : Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees

Liikmed 

  • 01-07-2014 / 23-06-2015 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
  • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees
  • 14-07-2014 / 23-06-2015 : Delegatsioon Brasiilia Liitvabariigiga suhtlemiseks
  • 14-07-2014 / 23-06-2015 : Delegatsioon Mercosuri riikidega suhtlemiseks

Asendusliige 

  • 08-07-2014 / 23-06-2015 : Transpordi- ja turismikomisjon
  • 16-07-2014 / 23-06-2015 : Delegatsioon Kagu-Aasia riikide ja Kagu-Aasia Rahvaste Assotsiatsiooniga (ASEAN) suhtlemiseks

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS subsidiaarsust ja proportsionaalsust käsitlevate 2012.–2013. aasta aruannete kohta  
- INTA_AD(2015)554679 -  
-
INTA 
ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1007/2009 hülgetoodetega kauplemise kohta  
- INTA_AD(2015)552091 -  
-
INTA 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: loomade heaolu ühtse kontaktpunkti loomise kohta  
- P8_DCL(2015)0022 - Kehtivuse kaotanud  
Jacqueline FOSTER , Janusz WOJCIECHOWSKI , Anja HAZEKAMP , Marlene MIZZI , Jörg LEICHTFRIED , Pavel POC , Marit PAULSEN , Catherine BEARDER , Ivo VAJGL , Keith TAYLOR , Franc BOGOVIČ  
Algatatud : 27-05-2015
Tähtaeg : 27-08-2015
Allakirjutanute arv : 84 - 26-08-2015
Kirjalik deklaratsioon: puudega inimeste kaitse ning puudega seotud õiguste, meetmete ja vahendite parema tunnustamise ja ühtlustamise kohta liikmesriigiti  
- P8_DCL(2014)0012 - Kehtivuse kaotanud  
Monika BEŇOVÁ , Vladimír MAŇKA , Olga SEHNALOVÁ , Eduard KUKAN , Jiří MAŠTÁLKA , Claude MORAES , Evelyn REGNER , Jan KELLER , Josef WEIDENHOLZER , Jutta STEINRUCK , Jörg LEICHTFRIED , Jonás FERNÁNDEZ , Javi LÓPEZ , Vilija BLINKEVIČIŪTĖ , Ismail ERTUG , Andrzej GRZYB  
Algatatud : 20-10-2014
Tähtaeg : 20-01-2015
Allakirjutanute arv : 82 - 21-01-2015

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon