Eva LICHTENBERGER : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 14-07-2009 / 12-12-2011 : Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon - Aseesimees
  • 13-12-2011 / 30-06-2014 : Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Die Grünen - Die Grüne Alternative (Austria)

Liikmed 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Transpordi- ja turismikomisjon
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Transpordi- ja turismikomisjon

Asendusliige 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Õiguskomisjon
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Õiguskomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Lissaboni lepingu rakendamine Euroopa Parlamendi suhtes  
- JURI_AD(2014)524682 -  
-
JURI 
ARVAMUS Euroopa Liidu 2011. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, IV jagu – Euroopa Kohus  
- JURI_AD(2013)500526 -  
-
JURI 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv riigihangete kohta  
- TRAN_AD(2012)491265 -  
-
TRAN 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Õigusemõistmise hindamine seoses kriminaalõiguse ja õigusriigi põhimõtetega  
- JURI_AD(2014)528063 -  
-
JURI 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem, seoses sellise rahvusvahelise kokkuleppe rakendamisega 2020. aastaks, mille alusel kohaldatakse rahvusvahelise lennunduse heitkoguste suhtes ühtset üleilmset turupõhist meedet  
- TRAN_AD(2014)524529 -  
-
TRAN 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv makseteenuste kohta siseturul, direktiivide 2002/65/EÜ, 2013/36/EL ja 2009/110/EÜ muutmise ning direktiivi 2007/64/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta  
- JURI_AD(2013)523013 -  
-
JURI 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: jalgrattateede kohta  
- P7_DCL(2013)0005 - Kehtivuse kaotanud  
Silvia-Adriana ȚICĂU , Michael THEURER , Michael CRAMER , Ismail ERTUG , Tamás DEUTSCH , Eva LICHTENBERGER , Spyros DANELLIS , Mariya GABRIEL , Nadja HIRSCH , Ramona Nicole MĂNESCU , Ioan Mircea PAŞCU , Elisabeth JEGGLE , Viorica DĂNCILĂ  
Algatatud : 15-04-2013
Tähtaeg : 15-07-2013
Allakirjutanute arv : 104 - 15-07-2013
Kirjalik deklaratsioon: Vajadus 112 hädaabiteenuste kättesaadavuse järele  
- P7_DCL(2011)0035 - Vastu võetud  
Marian-Jean MARINESCU , Ádám KÓSA , Eva LICHTENBERGER , Gesine MEISSNER , Gianni PITTELLA  
Algatatud : 12-09-2011
Tähtaeg : 15-12-2011
Vastu võetud (kuupäev) : 17-11-2011
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P7_TA(2011)0519
Allakirjutanute arv : 483 - 17-11-2011
Kirjalik deklaratsioon: Tööstustoodete pakendite reljeefses punktkirjas märgistamise vabatahtlik süsteem  
- P7_DCL(2011)0014 - Vastu võetud  
Konstantinos POUPAKIS , Richard HOWITT , Ádám KÓSA , Eva LICHTENBERGER , Cecilia WIKSTRÖM  
Algatatud : 23-03-2011
Tähtaeg : 23-06-2011
Vastu võetud (kuupäev) : 23-06-2011
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P7_TA(2011)0299
Allakirjutanute arv : 447 - 23-06-2011

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon