Mia DE VITS : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-2004 / 29-06-2009 : Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-2004 / 29-06-2009 : Socialistische Partij.Anders- Sociaal, Progressief, Internationaal, Regionaal, Integraal Democratisch, Toekomstgericht (Belgia)

Kvestor 

 • 21-07-2004 / 15-01-2007 : Euroopa Parlament
 • 21-07-2004 / 15-01-2007 : Euroopa Parlamendi juhatus
 • 16-01-2007 / 29-06-2009 : Euroopa Parlament
 • 16-01-2007 / 29-06-2009 : Euroopa Parlamendi juhatus

Liikmed 

 • 20-07-2004 / 15-01-2007 : Kvestorid
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Delegatsioon ELi-Bulgaaria parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • 16-01-2007 / 29-06-2009 : Kvestorid
 • 31-01-2007 / 29-06-2009 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • 15-03-2007 / 29-06-2009 : Delegatsioon Indiaga suhtlemiseks

Asendusliige 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Laienenud Euroopa Liidu (2007–2013) poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite ajutise komisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 31-01-2007 / 29-06-2009 : Majandus- ja rahanduskomisjon

all-activities 

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta.  
- ECON_AD(2009)420063 -  
-
ECON 
ARVAMUS Tööõiguse ajakohastamine 21. sajandi sõlmküsimuste lahendamisel  
- IMCO_AD(2007)388479 -  
-
IMCO 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv makseteenuste kohta siseturul ning direktiivide 97/7/EÜ, 2002/12/EÜ ja 2002/65/EÜ muutmise kohta  
- IMCO_AD(2006)372127 -  
-
IMCO 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.