Romana JORDAN : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Slovenska demokratska stranka (Sloveenia)

Liikmed 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Asendusliige 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
  • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegatsioon ELi–Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis
  • 30-10-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon ELi–Türgi parlamentaarses ühiskomisjonis
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse süsteem radioaktiivsete materjalide vedajate registreerimiseks  
- ENVI_AD(2013)506022 -  
-
ENVI 
ARVAMUS Energia tegevuskava aastani 2050, tulevik koos energiaga  
- ENVI_AD(2012)489703 -  
-
ENVI 
ARVAMUS Meie elukindlustus, meie looduskapital: ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia aastani 2020  
- ITRE_AD(2012)478435 -  
-
ITRE 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse meretranspordist pärit süsinikdioksiidiheite seiret, aruandlust ja kontrolli ning millega muudetakse määrust (EL) nr 525/2013  
- ITRE_AD(2014)522868 -  
-
ITRE 
ARVAMUS Euroopa taasindustrialiseerimine konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse edendamiseks  
- ENVI_AD(2013)508269 -  
-
ENVI 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ kasvuhoonegaaside saastekvootide enampakkumiste ajastamist käsitlevate sätete täpsustamiseks  
- ITRE_AD(2013)500626 -  
-
ITRE 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: „Euroopa puhtaks” ja „Teeme ära maailm 2012”  
- P7_DCL(2011)0003 - Vastu võetud  
Romana JORDAN , Ana GOMES , Corinne LEPAGE , Radvilė MORKŪNAITĖ-MIKULĖNIENĖ , Indrek TARAND  
Algatatud : 14-02-2011
Tähtaeg : 16-05-2011
Vastu võetud (kuupäev) : 12-05-2011
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P7_TA(2011)0245
Allakirjutanute arv : 406 - 12-05-2011

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon